• БАБХ установи нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици в животновъден обект в Ловешко

    В резултат на извършена съвместна проверка от органите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ДАНС и МВР на животновъден обект в с. Йоглав, обл. Ловеч, е установено нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици.                     Предприети са съответните действия по компетентност с цел ограничаване на рисковете за екологичната сигурност, както и на мащабно разпространение на заразни и паразитни болести. На собственика на животновъдния обект ще бъдат съставени актове за административни нарушения и предписания за отстраняване на несъответствията, както и ще бъдат уведомени компетентните институции за случая. Обектът ще подлежи на усилени проверки за спазване на нормативната база.


 • БАБХ не допусна пратка от близо 1000 живи растения, внос от трети страни, през ГКПП „Капитан Андреево“

    Няма опашка от изчакващи товарни автомобили на пункта Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна пратка от близо 1000 живи растения, внос от трети страни, през ГКПП „Капитан Андреево“. Товарът е представен за извършване на фитосанитарен контрол от инспекторите на агенцията на граничния пункт, които са установили, че е съставен от 930 броя декоративни растения за засаждане. При проверката е констатирано, че част от растенията в пратката са забранени за внос в ЕС, съгласно Регламент 2018/2019, а друга - не са отговаряли на специалните изисквания за внос на територията на общността. Съгласно действащото законодателство, вносът на стоките е отказан. Пратката е върната в страната на произход.  Към момента, на граничния пункт „Капитан Андреево“ няма опашка от изчакващи товарни автомобили.


 • 418 тона плодове и зеленчуци не са допуснати през ГКПП „Капитан Андреево“ в Република България и ЕС от 20 май досега

    Количествата са насочени за унищожаване или са върнати в страната на произход    Над 418 тона плодове и зеленчуци, внос от трети страни, преминали през ГКПП „Капитан Андреево“, не са допуснати от БАБХ да достигнат до потребителите в Република България и ЕС от 20 май досега. Причината е, че чрез лабораторен анализ в тях са установени наднормени количества остатъчни вещества от пестициди. Считано от 20 май т.г. БАБХ пое всички етапи от извършвания фитосанитарен и здравен контрол върху плодовете и зеленчуците, внос от трети страни, преминаващи през ГКПП „Капитан Андреево“. Пробите за анализ за наличие на остатъчни вещества от пестициди при официалния контрол се изследват единствено в „Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол“ към БАБХ. Пратките с плодове и зеленчуци, при които са установени несъответствия, не са допуснати на територията на страната и ЕС. В съответствие с Регламентите на ЕС и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход. Заловените храни, които подлежат на съобщаване по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.  


 • БАБХ засилва проверките по морето във връзка с летния туристически сезон

      Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна засилени проверки във връзка с летния туристически сезон. Те се извършват на териториите на областите Варна, Бургас и Добрич в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, вкл. и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „all inclusive“ и др. Проверките ще продължат до 15.09.2022 г. Инспекторите ще следят за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение на храните, спазването на изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите, както и правилното етикетиране. Ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и ще се извършва проследимост на техните доставчици. По време на проверките ще се обръща внимание осигурени ли са подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, оборудване и съоръженията за измиване и подсушаване на ръцете, подходящо работно облекло и лични предпазни средства. Ще се следи и дали работещите в обектите за обществено хранене лица притежават редовно заверени лични здравни книжки. При необходимост инспекторите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще извършват съвместни проверки и с други органи като общините, КЗП, НАП, МВР и РЗИ.


 • Отговорността за безопасността на храните е споделена между производителите, потребителите и контролния орган

    Днес отбелязваме Световния ден за безопасност на храните. Датата 7 юни е избрана преди 4 години на общо събрание на ООН. По този повод Българската агенция по безопасност на храните напомня, че безопасността на храните е споделена отговорност между производителите, потребителите и контролния орган. Опирайки се на регулацията на националното и европейското законодателство, условията при които се приготвя храната така, че да бъде безопасна, е отговорност, която започва от полето и фермата, и стига до консуматора и неговата трапеза. Отговорност на производителите и търговците е да пускат на пазара само храни, които са безопасни. Трябва да се прави разлика между качествена и безопасна храна. Безопасната е тази, която не крие риск за здравето на потребителите. А бизнес операторите и търговците са тези, които имат отговорността да анализират рисковете при производството и търговията на храни така, че те да не бъдат опасни за здравето. Потребителите също имаме отговорност към храната, която консумираме. Важно е да правим информиран избор дали храната, която слагаме на трапезата, е подходяща за нас. Тя може да съдържа алергени, които не са подходящи за конкретен човек. Храната освен, че трябва да е безопасна, трябва и да задоволява нашите вкусови и здравословни потребности. Наша отговорност като потребители е да купуваме храни само от регламентирани производители, да четем етикета, за да се информираме дали храната е в срок на трайност и как да я съхраняваме. На българския пазар се предлагат както произведени у нас храни, така и произведени на територията на ЕС и на трети страни, като всички те подлежат на непрекъснат контрол от страна на БАБХ. Храните, които се произвеждат и търгуват на територията на страната, са напълно безопасни за здравето на хората. Агенцията по храните извършва официален контрол при производството, търговията и съхранението на храни. Той се осъществява чрез проверки на бизнес операторите за спазването на законодателството в областта на храните и чрез вземане на проби за лабораторен анализ за съответствието на храните с изискването на законодателството. Част от проверките се извършват съвместно с други държавни контролни органи, а част от пробовземането се извършва и в присъствието на браншови и неправителствени организации от сферата на храните.