• Д-р Галя Викьова поздрави абсолвентите от Ветеринарния факултет на Лесотехническия университет

    Заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Галя Викьова отправи поздравление към абсолвентите випуск 2021/2022 от Ветеринарния факултет на Лесотехнически университет – София. На тържествена церемония в Аулата на висшето учебно заведение бяха връчени дипломите на младите ветеринарни лекари. „Бъдете смели и упорити лекари, бъдете бустерната доза професионалисти в областта на ветеринарната медицина. Но също така не забравяйте, че преди всичко трябва да сте хуманни и грижовни хора. Ние, ветеринарните лекари, сме такива!“, каза д-р Викьова. Заместник изпълнителният директор пожела на абсолвентите желанието им за усъвършенстване и израстване никога да не ги напуска и винаги да се стремят да дават най-доброто от себе си. „Бъдете съсредоточени и безкомпромисни в изборите, които правите. Вярвайте в себе си, за да повярват и другите във вас!“, заключи д-р Викьова.


 • БАБХ и АЗПБ обсъдиха спешните мерки за контрол срещу разпространение на Инфлуенцата по птиците в България

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и представители на Асоциацията на земеделските производители (АЗПБ) обсъдиха редица текущи въпроси провокирани от разпространението на Инфлуенцата по птиците в България и необходимостта от допълнителни спешни мерки, които да се предприемат срещу заболяването. Срещата се проведе по инициатива на АЗПБ, в условията на заплахата върху птицевъдния бранш в Европа, заради високия брой огнища и засегнати птици от заболяването Инфлуенца по птиците. В България към днешна дата няма активни огнища на вируса на заболяването. Изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Христо Даскалов коментира, че БАБХ е предприела редица мерки за бързо ликвидиране на огнищата в страната. Той информира за инициативите на ниво ЕС и бъдещият законодателен акт от ЕК, относно възможности за прилагане на поголовна ваксинация на домашните птици, с цел овладяване на заболяването в Европа. „През френското председателство и при моето гостуване в страната-домакин беше отправена покана към България за провеждане на изпитвания на ваксина срещу Инфлуенца, разработена от холандски и френски учени. Когато бъде взето решение, браншът ще бъде поканен да се включи“, заяви проф. Даскалов. Птицевъдът и член на АЗПБ Иван Ангелов, който отглежда птици от кокошевия вид в областите Пазарджик и Пловдив, изрази неговата и на колегите му в бранша тревога от немалкия брой констатирани огнища на вируса при домашни птици в последните месеци на 2021 и началото на 2022 година в България. По думите му, повишеният интензитет на заболяването в страната е провокиран от струпването на регистрирани обекти за отглеждане на птици от кокошевия вид и водоплаващи в близост, както и от занижена, по думите му, биосигурност на регистрирани птицевъдни обекти. Експертите на агенцията коментираха по отношение на регистрацията на животновъдни обекти за отглеждане на птици, че изискванията са разписани в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, която многократно бе изменяна, а мерките за биосигурност завишени. Регистрация на обектите се издава при спазването на тези изисквания. В допълнение, бе подчертана и превенцията, която БАБХ извършва, а именно засилен брой проверки за спазване мерките за биосигурност, вкл. изпълнение на програмите за контрол на инфлуенца и лабораторен мониторинг на птицевъдните обекти. В случаи на нарушения на законовите изисквания от страна на птицевъдните обекти се предприемат съответните наказателни мерки. БАБХ призовава птицевъдната индустрия, ако има съмнения за порочни практики при отглеждане на птици, установени практики в разрез със законодателството и/или укриване на заболявания, същите да бъдат докладвани незабавно, по законоустановения ред, например през Горещия телефон на БАБХ 0700 122 99. Ивайло Тодоров, един от основателите на АЗПБ, който се включи в срещата, отбеляза, че всяка промяна в официалния контрол и дейността на институциите, която им помага да работят по-добре е приветствана от бизнеса. Тази позиция предстои да бъде подкрепена с инициирането от АЗПБ на по-широк дебат, в който да бъдат поставени конкретни предложения за спешни мерки от бранша на вниманието на БАБХ, МЗм и ДФЗ.


 • БАБХ и НДНИВМИ се включиха в деня на кариерата, организиран от Лесотехническия университет

    БАБХ и НДНИВМИ се включиха в деня на кариерата, организиран от Факултет "Ветеринарна медицина" на Лесотехническия университет, град София.    "БАБХ обяви свободни позиции за стажанти през месец април, а в последните дни и конкурси за служители в сферата на ветеринарния и фитосанитарния граничен контрол", информира заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Той покани младите ветеринарномедицински специалисти на опознавателна среща в агенцията и областните дирекции.    Същината на ветеринарната дейност в структурата на БАБХ, както и възможностите за трупане на практически опит на терен представи д-р Даниел Денев, главен експерт в дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните".        "Науката е жива и се развива в лицето на НДНИВМИ. Вече 120 години нашият институт работи и доказва, че научната и лабораторната дейност стоят в основата на ветеринарната медицина, на опазване здравето на животните и хората, на безопасността на храните", заяви доц. д-р Емилия Иванова, директор на института.        Срещата на ръководството и експертите от БАБХ и НДНИВМИ със студентите по ветеринарна медицина в ЛТУ е втора в последния месец. Завършващите млади лекари са високо ценени и желани бъдещи кадри в двете структури.    БАБХ и НДНИВМИ благодарят на ръководството на ЛТУ за поканата. На бъдещите лекари пожелават успешна реализация в сферата на ветеринарната медицина.


 • БАБХ, производители и дистрибутори на хранителни добавки коментираха законовите изисквания за предлагане на пробиотици и пребиотици на българския пазар

    По инициатива на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се проведе кръгла маса за разясняване на изискванията при етикетирането и предлагането на пробиотици и пребиотици с дистрибутори и производители на хранителни добавки. Срещата премина при засилен интерес от страна на бизнес операторите в сектора. Включиха се над 40 от тях, както и представители на сдружение „Асоциация на производителите и вносителите на хранителни добавки в България“. Основната цел на срещата беше разискването на основни моменти в европейското и националното законодателство във връзка с етикетирането и предлагането на пробиотици и пребиотици. Освен това бяха обсъдени и редица други важни теми, касаещи изискванията към хранителните добавки. По предложение на бизнес операторите в областта на дистрибуцията и производството на хранителните добавки на официалната страница на агенцията ще бъде изградена в бъдеще нова секция, в която ще бъде публикувана най-актуалната информация за хранителните добавки.   Изображение: Pixabу


 • БАБХ провери 50 животновъдни обекта в Благоевградска и Кюстендилска област

    Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверки в 50 животновъдни обекта в областите Благоевград и Кюстендил. Инспекторите от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършиха физически и документални проверки, в следствие на които откриха редица нарушения и несъответствия. В някои животновъдни обекти, регистрирани в информационната система ВетИС, физически не са констатирани налични животни (в тях не се отглеждат такива). Установени са неактуални регистри на обектите или липса на такива изобщо. В голяма част от случаите броят на констатираните животни в даден обект не съвпада с броя им във ВетИС. Открити са животни, регистрирани в един животновъден обект, но физически отглеждани в няколко други обекта с различни координати. Инспекторите установиха по няколко регистрирани обекта на едно лице (от проверявани пет лица, имащи родствена връзка по между си), а животните на всички собственици се отглеждат на едно място. Това документално спомага за очертаване на пасища в няколко общини и води до ощетяване на други фермери. Липсват писмени уведомления в някои обекти за настъпилите промени в числеността на стадото (закупени, продадени, заклани животни). Множество са изтеклите удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), регистрирани като „ферма за целогодишно пасищно отглеждане“ на различни видове и категории животни. Част от животните, констатирани в даден животновъден обект, не фигурират на името на собственика на обекта, съгласно извършената справка във ВетИС. Също така са констатирани налични животни в даден обект, без обаче те да фигурират в информационната система. Същевременно липсва писмено уведомление за датата и начина на придобиване и наличието им в обекта. Сред несъответствията са липсващи писмени уведомления от собствениците към регистриран ветеринарен лекар (РВЛ) за предстоящо клане на животни. Констатирани са животни без идентификационни документи и/или без идентификатори. Инспекторите установиха и редица нарушения от страна на РВЛ часове преди проверките на БАБХ, целящи опити за прикриване на липсващи животни. Констатирано е движение на цели стада животни във ВетИС в рамките на минути. В тази връзка ще бъдат предприети мерки по прекратяване на договори с РВЛ. Проверяващите установиха още, че в някои обекти мероприятията по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България не са отразени в паспортите на част от животните. Нарушения са констатирани и в сградния фонд на животновъдните обекти. Открити са такива с частично или в цялост нарушена ограда на определени места. Липсват контейнери за странични животински продукти (СЖП) и специфично рискови материали (СРМ). Липсват дезинфекционни съоръжения на входа на някои животновъдни обекти за дезинфекция на хора и транспортни средства, обслужващи обекта. Установено е, че някои от издадените удостоверения за регистрация на животновъдните обекти не са идентични с информацията, отразена във ВетИС. Част от обектите не отговарят на зоохигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за хуманно отношение към животните. На някои места броят на отглежданите животни надвишава позволения капацитет на животновъдния обект, съгласно удостоверението по чл. 137 от ЗВД. Също така част от животновъдните обекти и пасища не отговарят на изискванията по същия член и на Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. При проверките инспекторите на Агенцията по храните установиха и животновъдни обекти с напълно изрядна документация и наличности, без никакви нарушения. На всички обекти с установени нарушения и несъответствия ще бъдат съставени актове за административно нарушение.