Здравен сертификат


Здравен сертификат - кучета, котки и порове трябва да се придружават до крайната дестинация със здравен сертификат (образец в част 1 на приложение Д към Директива 92/65 / ЕИО, последно изменена с Решение на Комисията 2013/518 / ЕС) от официален ветеринарен лекар на държавата членка на изпращане, който:

  посочва регистрационен номер на стопанството/обекта на произход;

 номера на паспорта на всяко животно от пратката;

 че клиничният преглед е извършен;

 уведомява компетентните органи по местоназначение за движението чрез Системата за контрол на търговията на Общността (TRACES).

Влизат в страната през одобрен граничен пункт за влизане на пътниците.