Регламенти


Храни

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол

 Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол).

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета.

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби.

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи.

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО.

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване.

Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията.

Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1825/2000 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо

 РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) № 178/202 от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определянее на процедури относно безопасността на храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2065/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2160/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно хигиената на храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 396/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005 година относно микробиологичните критерии за храните

 РЕГЛАМЕНТ (Еео) № 2075/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година относно установяване на специфични правила за официалните проверки за трихинела (Triсhinella) в месото

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 401/2006 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2006 година за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година относно методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на храни за съдържание на нитрати

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2023/2006 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2006 година относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 700/2007 НА СЪВЕТА от 11 юни 2007 година относно търговията с месо от едър рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 566/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 589/2008 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1331/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно добавките в храните РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1334/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1334/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2009 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2009 година относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 470/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1162/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 37/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2009 година относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 252/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006Странични животински продукти

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 749/2011 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

Регламент (ЕС) 2020/757 на Комисията от 8 юни 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на проследяемостта на определени странични животински продукти и производни продукти

 

Фуражи и хранене на животните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 януари 2005 година относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите

ИЗВЕСТИЕ 2019/C 225/01 НА КОМИСИЯТА - Насоки за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 183/2005 за определяне на изискванията за хигиена на фуражите

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2007 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2007 година относно изискванията за одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета на предприятия за фураж, произвеждащи или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 225/2012 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2015 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изследването за диоксин на масла, мазнини и продукти, получени от тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/786 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2015 година за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 454/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 май 2010 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпоредбите за етикетиране на фураж

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 568/2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2010 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за пускането на пазара или употребата за целите на храненето на животни на протеинови продукти, получени от дрожди от вида Candida, култивирани върху n- алкани

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2010 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 767/2009 относно допустими отклонения при етикетиране на съдържанието на фуражни суровини или комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5

Регламент (ЕС) 2017/2279 на Комисията от 11 декември 2017 година за изменение на приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/354 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 година за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО

 ПРЕПОРЪКА 2011/25/EC НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2011 година за установяване на насоки за разграничаването между фуражни суровини, фуражни добавки, биоциди и ветеринарни лекарствени продукти 

 ПРЕПОРЪКА 2006/576/EC НА КОМИСИЯТА от 17 август 2006 година за наличието на деоксилеваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумозини в продукти предназначени за хранене на животните

 ПРЕПОРЪКА 2013/165/EC НА КОМИСИЯТАот 27 март 2013 година относно наличието на Т-2 и НТ-2 в зърнено.житните култури и зърнените продукти

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА № 637/2013 от 4 ноември 2013 г. за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на Т-2 токсин и HT-2 токсин в комбинирани фуражи за котки.

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 15 март 2012 година за наблюдение на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите и храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 68/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2013 година  относно Каталога на фуражните суровини

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1017 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно Каталога на фуражните суровини“

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните

РЕГИСТЪР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003, относно разрешените за употреба фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 386/2009 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаване на нова функционална група фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 892/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2010 година относно статуса на някои продукти по отношение на фуражните добавки, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/327 НА КОМИСИЯТА от 2  март 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за пускане на пазара и условията за употреба на добавки, състоящи се от препарати”

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/962 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на две нови функционални групи фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 230/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2013 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, спадащи към групата на ароматизиращите и овкусяващите вещества

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1145 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2017 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, разрешени в съответствие с директиви 70/524/ЕИО и 82/471/ЕИО на Съвета, и за отмяна на неактуалните разпоредби, с които се разрешават посочените фуражни добавки“

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 429/2008 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2008 година относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1773 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2020 година за изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 429/2008 НА КОМИСИЯТА относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2005 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2005 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 850/2007 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 885/2009 НА КОМИСИЯТА от 25 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на референтните проби, таксите и лабораториите, посочени в приложение II (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1761 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на докладите и таксите на референтната лаборатория на Общността и списъка на лабораториите в приложение II към него

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 278/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 51/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2013 година  за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за анализ за определянето на съставки от животински произход за целите на официалния контрол на фуражи

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 691/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за вземане на проби и анализ

 РЕГЛАМЕНТ за изпълнение (ЕС) 2020/1560 на КОМИСИЯТА от 26 октомври 2020 г. за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009 за установяване на методите за анализ за определянето на съставки от животински произход за целите на официалния контрол на фуражите.

ИЗВЕСТИЕ 2018/С 133/02 НА КОМИСИЯТА - Насоки относно употребата като фуражи на храни, които вече не са предназначени за консумация от човека.

РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)“

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1918 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2015 година за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/4 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1381 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1715 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“)

РЕГЛАМЕНТ (Евратом) 2016/52 НА СЪВЕТА от 15 януари 2016 година за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) № 3954/87 и регламенти (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 770/90 на Комисията

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 999/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии“, (консолидираната версия) актуален към 07.09.2021 г.

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1372 НА КОМИСИЯТА от 17 август 2021 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа, с протеин, получен от животни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1925 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 2021 година за изменение на някои приложения към Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на изискванията за пускане на пазара на определени продукти от насекоми и адаптирането на специфичен метод на задържане

 

Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1255/97 НА СЪВЕТА от 25 юни 1997 година относно критериите на Общността за пунктовете за спиране и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/EИО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 999/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 56/2013 на Комисията от 16 януари  2013 г. за изменение на приложения I и IVкъм Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейският парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/27 на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1774/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 октомври 2002 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 998/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2004 НА СЪВЕТА от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО

 

Фитосанитарен контрол

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/959 на Комисията от 16 юни 2022 година за изменение на приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на определени плодове

  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/853 на Комисията от 31 май 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на плодовете от Momordica charantia L.

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/680 на Комисията от 27 април 2022 година за изменение на информацията в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/178 чрез включване на Обединеното кралство (Северна Ирландия)

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/490 на Комисията от 25 март 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на някои растения за засаждане от видовете Juglans regia L., Nerium oleander L. и Robinia pseudoacacia L.

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/230 на Комисията от 18 февруари 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на растенията за засаждане от видовете Corylus avellana L. и Corylus colurna L. с произход от Сърбия.

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2130 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 по отношение на списъците на растения, за които е известно, че са възприемчиви към Xylella fastidiosa

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2069 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2021 година за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1936 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на някои растения за засаждане от вида Ficus carica L. и вида Persea americana Mill.

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1809 НА КОМИСИЯТА от 13 октомври 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1688 НА КОМИСИЯТА от 20 септември 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 по отношение на списъците на растения гостоприемници

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/759 на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изключенията от изискването за растителен паспорт, статута на Италия, Ирландия, Литва, Словения и Словакия

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/419 НА КОМИСИЯТА от 09 март 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на някои растения за засаждане от вида Jasminum polyanthum Franchet от Израел 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/127 НА КОМИСИЯТА относно изисквания за ДОМ с произход от някои трети държави (Китай, Беларус и Индия)

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/74 НА КОМИСИЯТА относно мерки за предотвратяване на ToBRFV

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2211 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на Обединеното кралство

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2210 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент (ЕС) 2019/2072 - относно Северна Ирландия и Обединеното кралство

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1825 НА КОМИСИЯТА по отношение на временните мерки във връзка с въвеждането или движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1770 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2020 година относно типовете и видовете растения за засаждане, които не са освободени от изискването за код за проследяване в растителния паспорт

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1362 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1213 по отношение на фитосанитарните мерки за въвеждането в Съюза на определени растения за засаждане от видове Acer от Нова Зеландия

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1361 НА КОМИСИЯТА относно растения за засаждане от вида Malus domestica от Сърбия и растения за засаждане от видове Acer от Нова Зеландия

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1341 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 по отношение на периода на прилагане на временните мерки

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1213 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2020 година относно фитосанитарните мерки за въвеждането в Съюза на определени растения, растителни продукти и други обекти, които са заличени от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1214 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на дървесина от Ulmus L. и определени растения за засаждане от видовете Albizia julibrissin Durazzini и Robinia pseudoacacia L. с произход от Израел

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1217 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2020 година относно дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на въвеждането в Съюза на естествено или изкуствено получени миниатюрни форми на растения за засаждане от родовете Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и от някои видове от рода Pinus L. с произход от Япония и за отмяна на Решение 2002/887/ЕО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1231 НА КОМИСИЯТА от 27 август 2020 година относно формата и указанията за годишните доклади за резултатите от наблюденията и относно формата на многогодишните програми за наблюдение и практическите правила, предвидени съответно в членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2313 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 г. за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1040/2002 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2002 година относно създаване на подробни правила за прилагане на разпоредбите във връзка с отпускане на финансова подкрепа от Общността за фитосанитарен контрол и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2051/97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 997/2002 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 2002 година за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите относно разпределението на финансовата помощ на Общността между държавите-членки с цел укрепване на инспекционните инфраструктури за фитосанитарни проверки на растения и растителни продукти, идващи от трети страни

 

Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 543/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 594/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците и поправка на регламента за изпълнение

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1333/2011 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2011 година за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите (кодифициран текст)

 

Ветеринаромедицински контрол

Регламент (ЕО) 1234/2008 от 24.11.2008 г. на Комисията относно разглеждане на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и на ветеринарни лекарствени продукти

Регламент (ЕО) 726/2004 от 31.03.2004 г. на Европейския парламент и Съвета за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

 

Продукти за растителна защита, торове и контрол

 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/524 НА КОМИСИЯТА ОТ 28 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА BACILLUS SUBTILIS (COHN 1872), ЩАМ QST 713, ИДЕНТИЧЕН С ЩАМ AQ 713, КЛОДИНАФОП, КЛОПИРАЛИД, ЦИПРОДИНИЛ, ДИХЛОРПРОП-P, ФОСЕТИЛ, МЕПАНИПИРИМ, МЕТКОНАЗОЛ, МЕТРАФЕНОН, ПИРИМИКАРБ, PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, ЩАМ: MA 342, ПИРИМЕТАНИЛ, КВИНОКСИФЕН, РИМСУЛФОРОН, СПИНОЗАД, ТИАКЛОПРИД, ТИАМЕТОКСАМ, ТИРАМ, ТОЛКЛОФОС- МЕТИЛ, ТРИКЛОПИР, ТРИНЕКСАПАК, ТРИТИКОНАЗОЛ И ЦИРАМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/917 НА КОМИСИЯТА ОТ 27 ЮНИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН, БЕФЛУБУТАМИД, БЕНАЛАКСИЛ, БЕНТИАВАЛИКАРБ, БИФЕНАЗАТ, БОСКАЛИД, БРОМОКСИНИЛ, КАПТАН, КАРВОН, ХЛОРПРОФАМ, ЦИАЗОФАМИД, ДЕСМЕДИФАМ, ДИМЕТОАТ, ДИМЕТОМОРФ, ДИКВАТ, ЕТЕФОН, ЕТОПРОФОС, ЕТОКСАЗОЛ, ФАМОКСАДОН, ФЕНАМИДОН, ФЕНАМИФОС, ФЛУМИОКСАЗИН, ФЛУОКСАСТРОБИН, ФОЛПЕТ, ФОРАМСУЛФУРОН, ФОРМЕТАНАТ, GLIOCLADIUM CATENULATUM, ЩАМ: J1446, ИЗОКСАФЛУТОЛ, МЕТАЛАКСИЛ-M, МEТИОКАРБ, МЕТОКСИФЕНОЗИД, МЕТРИБУЗИН, МИЛБЕМЕКТИН, ОКСАСУЛФУРОН, PAECILOMYCES LILACINUS, ЩАМ 251, ФЕНМЕДИФАМ, ФОСМЕТ, ПИРИМИФОС-МЕТИЛ, ПРОПАМОКАРБ, ПРОТИОКОНАЗОЛ, ПИМЕТРОЗИН И S-МЕТОЛАХЛОР
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1262 НА КОМИСИЯТА ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕН, БЕТА-ЦИФЛУТРИН, ХЛОРОТАЛОНИЛ, ХЛОРОТОЛУРОН, КЛОМАЗОН, ЦИПЕРМЕТРИН, ДАМИНОЗИД, ДЕЛТАМЕТРИН, ДИМЕТЕНАМИД-Р, ДИУРОН, ФЛУДИОКСОНИЛ, ФЛУФЕНАЦЕТ, ФЛУРТАМОН, ФОСТИАЗАТ, ИНДОКСАКАРБ, MCPA, MCPB, ПРОСУЛФОКАРБ, ТИОФАНАТ-МЕТИЛ И ТРИБЕНУРОН
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1266 НА КОМИСИЯТА ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 1-ДЕКАНОЛ, 6-БЕНЗИЛАДЕНИН, АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ, АЗАДИРАХТИН, БУПИРИМАТ, КАРБОКСИН, КЛЕТОДИМ, ЦИКЛОКСИДИМ, ДАЗОМЕТ, ДИКЛОФОП, ДИТИАНОН, ДОДИН, ФЕНАЗАКВИН, ФЛУОМЕТУРОН, ФЛУТРИАФОЛ, ХЕКСИТИАЗОКС, ХИМЕКСАЗОЛ, ИНДОЛИЛБУТИРИНОВА КИСЕЛИНА, ИЗОКСАБЕН, КАЛЦИЕВ ПОЛИСУЛФИД, МЕТАЛДЕХИД, ПАКЛОБУТРАЗОЛ, ПЕНЦИКУРОН, СИНТОФЕН, ТАУФЛУВАЛИНАТ И ТЕБУФЕНОЗИД
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1500 НА КОМИСИЯТА ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ОТНОСНО НЕПОДНОВЯВАНЕТО НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО ТИРАМ И ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА И ПРОДАЖБАТА НА СЕМЕНА, ТРЕТИРАНИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, СЪДЪРЖАЩИ ТИРАМ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1624 НА КОМИСИЯТА ОТ 23 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, СТАНДАРТНИТЕ ФОРМУЛЯРИ И ОБРАЗЦИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2014/59/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1066 НА КОМИСИЯТА
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1796 НА КОМИСИЯТА ОТ 20 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АМИДОСУЛФУРОН, БИФЕНОКС, ХЛОРПИРИФОС, ХЛОРПИРИФОС-МЕТИЛ, КЛОФЕНТЕЗИН, ДИКАМБА, ДИФЕНОКОНАЗОЛ, ДИФЛУБЕНЗУРОН, ДИФЛУФЕНИКАН, ДИМОКСИСТРОБИН, ФЕНОКСАПРОП-Р, ФЕНПРОПИДИН, ЛЕНАЦИЛ, МАНКОЦЕБ, МЕКОПРОП-Р, МЕТИРАМ, НИКОСУЛФУРОН, ОКСАМИЛ, ПИКЛОРАМ, ПИРАКЛОСТРОБИН, ПИРИПРОКСИФЕН И ТРИТОСУЛФУРОН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/168 НА КОМИСИЯТА ОТ 31 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АБАМЕКТИН, BACILLUS SUBTILIS (COHN 1872) ЩАМ QST 713, BACILLUS THURINGIENSIS, ПОДВИД AIZAWAI, BACILLUS THURINGIENSIS, ПОДВИД ISRAELIENSIS, BACILLUS THURINGIENSIS, ПОДВИД KURSTAKI, BEAUVERIA BASSIANA, БЕНФЛУРАЛИН, КЛОДИНАФОП, КЛОПИРАЛИД, CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV), ЦИПРОДИНИЛ, ДИХЛОРПРОП-P, ЕПОКСИКОНАЗОЛ, ФЕНПИРОКСИМАТ, ФЛУАЗИНАМ, ФЛУТОЛАНИЛ, ФОСЕТИЛ, LECANICILLIUM MUSCARIUM, МЕПАНИПИРИМ, МЕПИКВАТ, METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE, МЕТКОНАЗОЛ, МЕТРАФЕНОН, PHLEBIOPSIS GIGANTEA, ПИРИМИКАРБ, PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, ЩАМ: MA 342, ПИРИМЕТАНИЛ, PYTHIUM OLIGANDRUM, РИМСУЛФОРОН, СПИНОЗАД, STREPTOMYCES K61, ТИАКЛОПРИД, ТОЛКЛОФОС-МЕТИЛ, TRICHODERMA ASPERELLUM, TRICHODERMA ATROVIRIDE, TRICHODERMA GAMSII, TRICHODERMA HARZIANUM, ТРИКЛОПИР, ТРИНЕКСАПАК, ТРИТИКОНАЗОЛ, VERTICILLIUM ALBO-ATRUM И ЦИРАМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/707 НА КОМИСИЯТА ОТ 7 МАЙ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН, БЕФЛУБУТАМИД, БЕНАЛАКСИЛ, БЕНТИАВАЛИКАРБ, БИФЕНАЗАТ, БОСКАЛИД, БРОМОКСИНИЛ, КАПТАН, ЦИАЗОФАМИД, ДЕСМЕДИФАМ, ДИМЕТОАТ, ДИМЕТОМОРФ, ДИУРОН, ЕТЕФОН, ЕТОКСАЗОЛ, ФАМОКСАДОН, ФЕНАМИФОС, ФЛУМИОКСАЗИН, ФЛУОКСАСТРОБИН, ФОЛПЕТ, ФОРАМСУЛФУРОН, ФОРМЕТАНАТ, МЕТАЛАКСИЛ-M, МЕТИОКАРБ, МЕТРИБУЗИН, МИЛБЕМЕКТИН, PAECILOMYCES LILACINUS, ЩАМ 251, ФЕНМЕДИФАМ, ФОСМЕТ, ПИРИМИФОС-МЕТИЛ, ПРОПАМОКАРБ, ПРОТИОКОНАЗОЛ, S-МЕТОЛАХЛОР И ТЕБУКОНАЗОЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1589 НА КОМИСИЯТА ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АМИДОСУЛФУРОН, БЕТА-ЦИФЛУТРИН, БИФЕНОКС, ХЛОРОТОЛУРОН, КЛОФЕНТЕЗИН, КЛОМАЗОН, ЦИПЕРМЕТРИН, ДАМИНОЗИД, ДЕЛТАМЕТРИН, ДИКАМБА, ДИФЕНОКОНАЗОЛ, ДИФЛУБЕНЗУРОН, ДИФЛУФЕНИКАН, ФЕНОКСАПРОП-Р, ФЕНПРОПИДИН, ФЛУДИОКСОНИЛ, ФЛУФЕНАЦЕТ, ФОСТИАЗАТ, ИНДОКСАКАРБ, ЛЕНАЦИЛ, MCPA, MCPB, НИКОСУЛФУРОН, ПИКЛОРАМ, ПРОСУЛФОКАРБ, ПИРИПРОКСИФЕН, ТИОФАНАТ-МЕТИЛ, ТРИФЛУСУЛФУРОН И ТРИТОСУЛФУРОН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/421 НА КОМИСИЯТА ОТ 18 МАРТ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АБАМЕКТИН, BACILLUS SUBTILIS (COHN 1872), ЩАМ QST 713, BACILLUS THURINGIENSIS ПОДВИД AIZAWAI, ЩАМОВЕ ABTS-1857 И GC-91, BACILLUS THURINGIENSIS ПОДВИД ISRAELIENSIS (СЕРОТИП H-14), ЩАМ AM65-52, BACILLUS THURINGIENSIS ПОДВИД KURSTAKI, ЩАМОВЕ ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 И EG 2348, BEAUVERIA BASSIANA ЩАМОВЕ ATCC 74040 И GHA, КЛОДИНАФОП, КЛОПИРАЛИД, CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV), ЦИПРОДИНИЛ, ДИХЛОРПРОП-P, ФЕНПИРОКСИМАТ, ФОСЕТИЛ, LECANICILLIUM MUSCARIUM (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „VERTICILLIUM LECANII“), ЩАМ VE6, МЕПАНИПИРИМ, METARHIZIUM ANISOPLIAE (VAR. ANISOPLIAE), ЩАМ BIPESCO 5/F52, МЕТКОНАЗОЛ, МЕТРАФЕНОН, PHLEBIOPSIS GIGANTEA, ЩАМОВЕ FOC PG 410.3, VRA 1835 И VRA 1984, ПИРИМИКАРБ, PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, ЩАМ MA342, ПИРИМЕТАНИЛ, PYTHIUM OLIGANDRUM M1, РИМСУЛФОРОН, СПИНОЗАД, STREPTOMYCES K61 (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „S. GRISEOVIRIDIS“), TRICHODERMA ASPERELLUM (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „T. HARZIANUM“), ЩАМОВЕ ICC012, T25 И TV1, TRICHODERMA ATROVIRIDE (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „T. HARZIANUM“), ЩАМОВЕ IMI 206040 И T11, TRICHODERMA GAMSII ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „T. VIRIDE“), ЩАМ ICC080, TRICHODERMA HARZIANUM, ЩАМОВЕ T-22 И ITEM 908, ТРИКЛОПИР, ТРИНЕКСАПАК, ТРИТИКОНАЗОЛ И ЦИРАМ
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/617 НА КОМИСИЯТА ОТ 5 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО МЕТАЛАКСИЛ-M И ОГРАНИЧАВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА СЕМЕНА, ТРЕТИРАНИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, СЪДЪРЖАЩИ ТОВА ВЕЩЕСТВО, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 НА КОМИСИЯТА
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/869 НА КОМИСИЯТА ОТ 24 ЮНИ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА БЕФЛУБУТАМИД, БЕНАЛАКСИЛ, БЕНТИАВАЛИКАРБ, БИФЕНАЗАТ, БОСКАЛИД, БРОМОКСИНИЛ, КАПТАН, ЦИАЗОФАМИД, ДИМЕТОМОРФ, ЕТЕФОН, ЕТОКСАЗОЛ, ФАМОКСАДОН, ФЕНАМИФОС, ФЛУМИОКСАЗИН, ФЛУОКСАСТРОБИН, ФОЛПЕТ, ФОРМЕТАНАТ, МЕТРИБУЗИН, МИЛБЕМЕКТИН, PAECILOMYCES LILACINUS, ЩАМ 251, ФЕНМЕДИФАМ, ФОСМЕТ, ПИРИМИФОС-МЕТИЛ, ПРОПАМОКАРБ, ПРОТИОКОНАЗОЛ И S-МЕТОЛАХЛОР
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1160 НА КОМИСИЯТА ОТ 5 АВГУСТ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АЛУМИНИЕВО-АМОНИЕВ СУЛФАТ, АЛУМИНИЕВ СИЛИКАТ, КРЪВНО БРАШНО, КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ЕКСТРАКТ ОТ ЧАЕНО ДЪРВО, ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ НА МАЗНИНИ, МАСТНИ КИСЕЛИНИ C7 — C20, ЕКСТРАКТ ОТ ЧЕСЪН, ГИБЕРЕЛИНОВА КИСЕЛИНА, ГИБЕРЕЛИНИ, ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ, ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ, КИЗЕЛГУР (ИНФУЗОРНА ПРЪСТ), РАСТИТЕЛНИ МАСЛА/МАСЛО ОТ РАПИЧНО СЕМЕ, КАЛИЕВ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ, КВАРЦОВ ПЯСЪК, РИБЕНО МАСЛО, ОБОНЯТЕЛНИ РЕПЕЛЕНТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД/ОВЧА МАС, ФЕРОМОНИ НА ЛЮСПОКРИЛИ В ПРАВИ ВЕРИГИ, ТЕБУКОНАЗОЛ И УРЕЯ
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1511 НА КОМИСИЯТА ОТ 16 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АМИДОСУЛФУРОН, БИФЕНОКС, ХЛОРОТОЛУРОН, КЛОФЕНТЕЗИН, КЛОМАЗОН, ЦИПЕРМЕТРИН, ДАМИНОЗИД, ДЕЛТАМЕТРИН, ДИКАМБА, ДИФЕНОКОНАЗОЛ, ДИФЛУФЕНИКАН, ФЕНОКСАПРОП-Р, ФЕНПРОПИДИН, ФЛУДИОКСОНИЛ, ФЛУФЕНАЦЕТ, ФОСТИАЗАТ, ИНДОКСАКАРБ, ЛЕНАЦИЛ, MCPA, MCPB, НИКОСУЛФУРОН, ПАРАФИНОВИ МАСЛА, ПИКЛОРАМ, ПРОСУЛФОКАРБ, СЯРА, ТРИФЛУСУЛФУРОН И ТРИТОСУЛФУРОН
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2007 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ОДОБРЕНИЕТО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 1-ДЕКАНОЛ, 1,4-ДИМЕТИЛНАФТАЛЕН, 6-БЕНЗИЛАДЕНИН, АЦЕХИНОЦИЛ, ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS, АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ, АМИСУЛБРОМ, AUREOBASIDIUM PULLULANS (ЩАМОВЕ DSM 14940 И DSM 14941), АЗАДИРАХТИН, BACILLUS PUMILUS QST 2808, БЕНАЛАКСИЛ-М, БИКСАФЕН, БУПИРИМАТ, CANDIDA OLEOPHILA ЩАМ O, ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ, ДИНАТРИЕВ ФОСФОНАТ, ДИТИАНОН, ДОДИН, ЕМАМЕКТИН, ФЛУБЕНДИАМИД, ФЛУОМЕТУРОН, ФЛУКСАПИРОКСАД, ФЛУТРИАФОЛ, ХЕКСИТИАЗОКС, ИМАЗАМОКС, ИПКОНАЗОЛ, ИЗОКСАБЕН, L-АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА, КАЛЦИЕВ ПОЛИСУЛФИД, ПОРТОКАЛОВО МАСЛО, PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS ЩАМ FE 9901, ПЕНДИМЕТАЛИН, ПЕНФЛУФЕН, ПЕНТИОПИРАД, КАЛИЕВ ФОСФОНАТ, ПРОСУЛФОРОН, PSEUDOMONAS SP. ЩАМ DSMZ 13134, ПИРИДАЛИЛ, ПИРИОФЕНОН, ПИРОКСУЛАМ, ХИНМЕРАК, S-АБСЦИСИНОВА КИСЕЛИНА, СЕДАКСАН, СИНТОФЕН, НАТРИЕВ СРЕБЪРЕН ТИОСУЛФАТ, СПИНЕТОРАМ, СПИРОТЕТРАМАТ, STREPTOMYCES LYDICUS ЩАМ WYEC 108, ТАУ-ФЛУВАЛИНАТ, ТЕБУФЕНОЗИД, ТЕМБОТРИОН, ТИЕНКАРБАЗОН, ВАЛИФЕНАЛАТ, ЦИНКОВ ФОСФИД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/745 НА КОМИСИЯТА ОТ 6 МАЙ 2021 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКOВЕТЕ НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АЛУМИНИЕВ АМОНИЕВ СУЛФАТ, АЛУМИНИЕВ СИЛИКАТ, БЕФЛУБУТАМИД, БЕНТИАВАЛИКАРБ, БИФЕНАЗАТ, БОСКАЛИД, КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ, КАПТАН, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ЦИМОКСАНИЛ, ДИМЕТОМОРФ, ЕТЕФОН, ЕКСТРАКТ ОТ ЧАЕНО ДЪРВО, ФАМОКСАДОН, ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ НА МАЗНИНИ, МАСТНИ КИСЕЛИНИ C7 — C20, ФЛУМИОКСАЗИН, ФЛУОКСАСТРОБИН, ФЛУРОХЛОРИДОН, ФОЛПЕТ, ФОРМЕТАНАТ, ГИБЕРЕЛИНОВА КИСЕЛИНА, ГИБЕРЕЛИНИ, ХЕПТАМАЛОКСИЛОГЛЮКАН, ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ, ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ, МЕТАЗАХЛОР, МЕТРИБУЗИН, МИЛБЕМЕКТИН, PAECILOMYCES LILACINUS ЩАМ 251, ФЕНМЕДИФАМ, ФОСМЕТ, ПИРИМИФОС-МЕТИЛ, РАСТИТЕЛНИ МАСЛА/МАСЛО ОТ РАПИЧНО СЕМЕ, КАЛИЕВ ХИДРОГЕНКАРБОНАТ, ПРОПАМОКАРБ, ПРОТИОКОНАЗОЛ, КВАРЦОВ ПЯСЪК, РИБЕНО МАСЛО, ОБОНЯТЕЛНИ РЕПЕЛЕНТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД/ОВЧА МАС, S-МЕТОЛАХЛОР, ФЕРОМОНИ НА ЛЮСПОКРИЛИ С ПРАВА ВЕРИГА, ТЕБУКОНАЗОЛ И УРЕA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1449 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 2-ФЕНИЛФЕНОЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВИТЕ СОЛИ, НАПРИМЕР НАТРИЕВАТА СОЛ), 8-ХИДРОКСИХИНОЛИН, АМИДОСУЛФУРОН, БИФЕНОКС, ХЛОРМЕКВАТ, ХЛОРОТОЛУРОН, КЛОФЕНТЕЗИН, КЛОМАЗОН, ЦИПЕРМЕТРИН, ДАМИНОЗИД, ДЕЛТАМЕТРИН, ДИКАМБА, ДИФЕНОКОНАЗОЛ, ДИФЛУФЕНИКАН, ДИМЕТАХЛОР, ЕТОФЕНПРОКС, ФЕНОКСАПРОП-Р, ФЕНПРОПИДИН, ФЛУДИОКСОНИЛ, ФЛУФЕНАЦЕТ, ФОСТИАЗАТ, ИНДОКСАКАРБ, ЛЕНАЦИЛ, MCPA, MCPB, НИКОСУЛФУРОН, ПАРАФИНОВИ МАСЛА, ПАРАФИНОВО МАСЛО, ПЕНКОНАЗОЛ, ПИКЛОРАМ, ПРОПАХИЗАФОП, ПРОСУЛФОКАРБ, ХИЗАЛОФОП-P-ЕТИЛ, ХИЗАЛОФОП-P-ТЕФУРИЛ, СЯРА, ТЕТРАКОНАЗОЛ, ТРИАЛАТ, ТРИФЛУСУЛФУРОН И ТРИТОСУЛФУРОН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/378 НА КОМИСИЯТА  ОТ 4 МАРТ 2022 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 540/2011 ПО ОТНОШЕНИЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА  НА ОДОБРЕНИЯТА НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА АБАМЕКТИН, BACILLUS SUBTILIS (COHN 1872), ЩАМ QST 713,  BACILLUS THURINGIENSIS ПОДВИД AIZAWAI, ЩАМОВЕ ABTS-1857 И GC-91, BACILLUS THURINGIENSIS ПОДВИД  ISRAELIENSIS (СЕРОТИП H-14), ЩАМ AM65-52, BACILLUS THURINGIENSIS ПОДВИД KURSTAKI, ЩАМОВЕ ABTS  351, PB 54, SA 11, SA12 И EG 2348, BEAUVERIA BASSIANA, ЩАМОВЕ ATCC 74040 И GHA, КЛОДИНАФОП,  CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV), ЦИПРОДИНИЛ, ДИХЛОРПРОП-P, ФЕНПИРОКСИМАТ, ФОСЕТИЛ,  МАЛАТИОН, МЕПАНИПИРИМ, МЕТКОНАЗОЛ, МЕТРАФЕНОН, ПИРИМИКАРБ, PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, ЩАМ  MA342, ПИРИМЕТАНИЛ, PYTHIUM OLIGANDRUM M1, РИМСУЛФУРОН, СПИНОЗАД, TRICHODERMA ASPERELLUM  (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „T. HARZIANUM“), ЩАМОВЕ ICC012, T25 И TV1, TRICHODERMA ATROVIRIDE  (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „T. HARZIANUM“), ЩАМ T11, TRICHODERMA GAMSII (ИЗВЕСТЕН ПО-РАНО КАТО „T.  VIRIDE“), ЩАМ ICC080, TRICHODERMA HARZIANUM, ЩАМОВЕ T-22 И ITEM 908, ТРИКЛОПИР, ТРИНЕКСАПАК,  ТРИТИКОНАЗОЛ И ЦИРАМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2017 ГОДИНА ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ И ДРУГИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ С ЦЕЛ ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ, ПРАВИЛАТА ОТНОСНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ, ЗДРАВЕТО НА РАСТЕНИЯТА И ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 И (ЕС) 2016/2031 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 1/2005 И (ЕО) № 1099/2009 НА СЪВЕТА И ДИРЕКТИВИ 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО И 2008/120/ЕО НА СЪВЕТА, И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 854/2004 И (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, ДИРЕКТИВИ 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО И 97/78/ЕО НА СЪВЕТА И РЕШЕНИЕ 92/438/ЕИО НА СЪВЕТА (РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент на (ЕО) № 1107/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

 

Граничен контрол

Общи законодателни актове за официален контрол при внос на животни и стоки

Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)

Поправка на Регламент (EС) 2017/625

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2127 на Комисията от 10 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на датата на прилагане на някои разпоредби на директиви 91/496/ЕИО, 97/78/ЕО и 2000/29/ЕО на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1014 на Комисията от 12 юни 2019 година за определяне на подробни правила за минималните изисквания относно граничните контролни пунктове, включително инспекционните центрове, и за формата, категориите и съкращенията, които да се използват в списъка на граничните контролни пунктове и контролните пунктове

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1012 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IМSOC)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1013 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2019 година относно предварителното уведомяване за пратки с някои категории животни и стоки, които се въвеждат в Съюза
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1602 на Комисията от 23 април 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единния здравен документ за въвеждане, придружаващ пратки от животни и стоки до тяхното местоназначение
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека


Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 на Комисията от 2 май 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде използван в годишните доклади, представяни от държавите членки
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1714 на Комисията от 30 септември 2019 година за изменение на регламенти (ЕО) № 136/2004 и (ЕО) № 282/2004 по отношение на образеца на общ ветеринарен входен документ за продукти и животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на образеца на общ документ за влизане за някои фуражи и храни от неживотински произход
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1666 на Комисията от 24 юни 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за наблюдение на транспортирането и пристигането на пратки с определени стоки от граничния контролен пункт на пристигане до обекта по местоназначение в Съюза

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1081 на Комисията от 8 март 2019 година за установяване на правила относно специфичните изисквания за обучение на персонала за извършване на определени физически проверки на граничните контролни пунктове


Делегиран регламент (ЕС) 2019/2074 на Комисията от 23 септември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове
 

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за официалния контрол на пратки животни и стоки в режим на транзит, претоварване и по-нататъшно транспортиране през Съюза и за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕО) № 1251/2008, (ЕО) № 119/2009, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010, (ЕС) № 142/2011, (ЕС) № 28/2012 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията и Решение 2007/777/ЕО на Комисията
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2126 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършване на специален официален контрол на някои категории животни и стоки, по отношение на мерките, които да се предприемат след извършването на този контрол, и по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2128 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на образеца на официален сертификат и правилата за издаване на официални сертификати за стоки, доставяни на плавателни съдове, които напускат територията на Съюза, и предназначени за зареждане на кораба или за консумация от екипажа и пътниците, или стоки, доставяни във военни бази на НАТО или на Съединените щати
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2129 на Комисията от 25 ноември 2019 година за установяване на правила за еднаквото прилагане на честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на определени пратки животни и стоки, които се въвеждат на територията на Съюза
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2130 на Комисията от 25 ноември 2019 година за определяне на подробни правила за действията, които се извършват по време на и след проверките на документи, проверките за идентичност и физическите проверки на животни и стоки, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/632 на Комисията от 13 април 2022 година за определяне на временни мерки с цел предотвратяване на въвеждането и разпространението на територията на Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa

 

Ветеринарно медицински контрол при внос

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/329 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2018 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/478 НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите на пратките, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/624 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2019 година относно специалните правила за извършването на официален контрол върху производството на месо и за районите за производство и за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/626 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2019 година относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/627 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол
 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/628 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2019 година относно образци на официални сертификати за определени животни и стоки и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на посочените образци на сертификати
 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/628 на Комисията от 8 април 2019 година относно образци на официални сертификати за определени животни и стоки и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на посочените образци на сертификати
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1139 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на официалния контрол върху продукти от животински произход във връзка с изискванията относно информацията за хранителната верига и относно продуктите от риболов и във връзка с позоваването на признатите методи на изпитване за откриване на морски биотоксини и на методите на изпитване за сурово мляко и краве мляко, преминало топлинна обработка
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1685 на Комисията от 4 октомври 2019 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните за домашни птици и други дребни селскостопански животни
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1981 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 по отношение на списъците на трети държави и региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на предназначени за консумация от човека охлюви, желатин и колаген и насекоми.
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007на Комисията от 18 ноември 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО
 

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2098 на Комисията от 28 ноември 2019 година относно временни ветеринарно-санитарни изисквания за пратки с продукти от животински произход за консумация от човека, които са с произход от Съюза и се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.

Фитосанитарен контрол при внос

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1702 НА КОМИСИЯТА от 01 август 2019 г. за допълване на Регламентс (ЕС) 2016 /2031 на Европейския парламент и на Съвета, посредством установяване на списък на приоритетните вредители

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/887 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/66 по отношение на проверките след внос на растения за засаждане.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/885 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2020 г. относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Pseudomonas syrigae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/178 НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2020 г. за представянето на информация за пътниците, пристигащи от трети страни, и на клиентите на пощенските служби и някои професионални оператори относно забраните във връзка с въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза в съответстие с Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейският парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/2019 на Комисията.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2032 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2019 г. за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Fusarium circinatum Nirenberg& O’Donnell ( преди Gibberella circinata) и за отмяна на Решение 2007/433/ЕО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/2019 на Комисията.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2148 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2019 г. относно специалните правила при освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от карантинните пунктове и съоръженията за задържане съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и Съвета.

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/631 на Комисията от 7 февруари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на референтни лаборатории на Европейския съюз за вредителите по растенията
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/66 на Комисията от 16 януари 2019 година относно правилата за установяване на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти с цел проверка на съответствието с правилата на Съюза относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, приложими за тези стоки
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/530 на Комисията от 27 март 2019 година за определяне на референтни лаборатории на Европейския съюз за вредителите по растенията — за насекоми и акари, нематоди, бактерии, гъби и оомицети, вируси, вироиди и фитоплазми
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/829 на комисията от 14 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията с цел да се разреши на държавите членки да предвиждат временни дерогации с оглед на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2019 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2018 година за изготвяне на временен списък на високорискови растения, растителни продукти или други обекти по смисъла на член 42 от Регламент (ЕС) 2016/2031, както и списък на растения, за чието въвеждане в Съюза не се изискват фитосанитарни сертификати по смисъла на член 73 от посочения регламент
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2313 на Комисията от 13 декември 2017 година за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2125 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, по отношение на уведомяването за определени пратки и по отношение на мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие

 

Контрол при внос на храни от неживотински произход

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 година относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2246 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1793 ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ЗАСИЛВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ И СПЕШНИТЕ МЕРКИ, УРЕЖДАЩИ ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА НЯКОИ СТОКИ ОТ НЯКОИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2017/625 И (ЕО) № 178/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 
 
 
 
 
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2305 НА КОМИСИЯТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА С ПРАВИЛА ОТНОСНО СЛУЧАИТЕ И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРИ ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ, ОТНОСНО МЯСТОТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ НА ТАКИВА ПРОДУКТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2019/2123 И (ЕС) 2019/2124 НА КОМИСИЯТА (ТЕКСТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕИП)