Начало Начало Кръстосано съответствие

Кръстосано съответствие


Заповед РД 11-1517/16.08.2016г.

Стандартна оперативна процедура (СОП) за контрол на земеделските стопанства за спазване на законоустановени изисквания за управление (ЗИУ)

Инструкция за прилагане на СОП

- в сектор "Фуражи"

- в сектор "Здравеопазване и хуманно отношение към животните

Доклад (чек лист)

Методика за прилагане на къртосаното съответствие

Ръководство за прилагане на кръстосаното съответствие

Декларация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2015 г.

Инструкция за прилагане на стандартна оперативна процедура, утвърдена със заповед N РД 11-1405 от 27.08.2105 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно контрола на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания  за управление (ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8,ЗИУ 9 и  ЗИУ5) при проверките за кръстосано съответствие.

Заповед РД 11-1405 от 27,08,2015 г.

СОП за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания  за управление(ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8,ЗИУ 9 и  ЗИУ5) при проверките за кръстосано съответствие - СОП - ЗХОЖКФ и КХ 14, Ревизия 03

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2013 г.

Заповед РД 09-434 от 2 юли 2013 г.

Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. - Приложение 1 към Заповед РД 09-434/02.07.2013

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България - Приложение 2 към Заповед РД 09-434/ 02.07.2013 г.

Заповед РД 11-710 от 8 юли 2013 г.

Доклад за кръстосано съответствие за 2013 г.
 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2012 г.

  Заповед РД 09-114 от 7 февруари 2012 г. за утвърждаване на Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за управление, посочени в чл.4 и 5 и изброени в Приложение ІІ, буква А от Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.  за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установавяне на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) №1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на регламент (ЕО) № 1782/2003 (OB L 30, 31.1.2009), съгласно Приложението

 Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за управление, посочени в чл.4 и 5 и изброени в Приложение ІІ, буква А от Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.

 Заповед № РД 09-1090 от 06.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните за реда и начина за извършване на съвместни проверки

 Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. за утвърждаване на Методика за кръстосаното съответствие в България

 Методика за кръстосаното съответствие в България