• 22.06.2017 г. - говедовъд.ею: За ветеринарните специалисти – браво за смелостта

    Браво за смелостта на нашите ветеринарните специалисти. Правилата във ветеринарията са жестоки, но трябва да се спазват. Всички искаме да изнасяме живи животни, всички искаме да печелим от животновъдството и всички си мълчим когато видим или научим за такива неизвестно от къде дошли животни. Просто няма да стане, хората няма да  ни допуснат до пазарите ако се прави това. Така че,  да не се обвинява контролния орган, а да му се помага в тази връзка. Модерното животновъдство не иска компромиси, то иска много работа и изпълнение на правилата и регламентите.   Източник: www.говедовъд.ею  


 • ОДБХ – Шумен конфискува 15 животни без никакви документи

    Областна дирекция по безопасност на храните, град Шумен конфискува 15 животни в село Каспичан, община Каспичан, област Шумен. След подаден сигнал от жители на селото в двор е установена 1 крава и 14 телета без ветеринарномедицински свидетелства за произход, за здравен статус, документи за придвижване, както и без ушни марки. Констатираното е изключително сериозно погазване на ветеринарномедицинското законодателство на Р България, както и това на ЕС. Лицето, представило се за стопанин на животните, не е представило никакви доказателства на откритите животни да са извършвани мероприятия по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България – по-конкретно не са били ваксинирани за син език, Заразен нодуларен дерматит, антракс, не са взимани и кръвни проби за изследване и за други опасни за човешкото здраве болести. Землището на Капсичан е антраксно огнище и ежегодно на всички овце и говеда задължително се извършва ваксинация срещу антракс. Няма данни дали животните са изследвани за бруцелоза и туберкулоза – други особено опасни болести, предавани на хората. Не са били представени и задължителните записи за лекуване на животните и карентните срокове след евентуални лечения – най-важната мярка за овладяване на антимикробната резистентност при животни и хора. Животните са били потенциално опасни за здравето на животните и хората. С цел предотвратяване на опасността от разпространяване на заразни болести в страната, както и защита здравето на консуматорите, съгласно действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина (съгласно чл. 139а и чл. 139б от Закона за ветеринарномедицинската дейност) животните са умъртвени по хуманен начин и насочени за обезвреждане в екарисаж. Проверката е извършена съвместно с органите на МВР. За случая е уведомена и Прокуратурата. БАБХ използва случая да напомни, че област в Шумен са констатирани 3 огнища на туберкулоза по говедата, а в 36 селища животните се ваксинират срещу антракс, тъй като там заболяването е констатирано. В близост до село Каспичан е констатирано едно от последните огнища на Заразен нодуларен дерматит в страната. Имайки предвид аналогичната причина (а именно грубото погазване на ветеринарномедицинските изисквания) за поява на случая на антракс в с. Млада гвардия, обл. Варна през 2015 г., застрашил здравето и живота на хиляди граждани и летовници, както и на заразата от бруцелоза в гр. Рила, обл. Кюстендил през 2016 г., засегнала и инвалидизирала над 20 човека за продължителен период от време, Агенцията ще продължи безкомпромисно да изпълнява своите задължения с цел осигуряване на нормална бизнес среда за отглеждане на животни, както и за гарантиране правото на консуматорите на безопасна храна и опазването им от зоонози и антимикробна резистентност.    


 • Не е спирало и няма закъснение в изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България

    Не е спирало и не се отчита закъснение в изпълнението на дейностите по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България. Програмата гарантира опазването на здравето на животните от заразни болести и здравето на хората от зоонози (болести, предавани от животни на хора). – Тя включва ваксинации, изследвания на терена, клинични обследвания животните в животновъдните обекти, взимане кръвни проби за лабораторни изследвания на животните и други.   От началото на годината срещу заболяването “син език“ са ваксинирани 121 862 говеда и 284 766 овце.   Миналата година в България беше установено за първи път заболяването Заразен нодуларен дерматит. Бяха регистрирани и успешно ликвидирани 217 огнища на Заразен нодуларен дерматит.  За 2017 г. са ваксинирани над 300 000 говеда и биволи, което е повече от 35% от общия брой животни, подлежащи на ваксинация. Част от ваксината (100 000 дози) бе осигурена в края на 2016 г. и с нея приоритетно бяха ваксинирани телета, навършили 4 месеца, животни от други държави членки, както и животните от рисковите зони. Именно поради важността на заразния нодуларен дерматит за свободната търговия и за бизнеса на говедовъдите и обжалванията по обществената поръчка, през март 2017 г. БАБХ предприе действия за доставка на ваксина от Унгария. В резултат на нашите съвместни действия с Европейската Комисия и Унгария, бяха доставени 209 000 дози ваксина, с които бяха ваксинирани всички животни около огнищата и в общините, граничещи с Турция, Гърция, Македония и Сърбия, с цел създаване на буферна зона, която да предпазва от ново проникване на вируса на територията на страната ни. Ваксинираната зона може да се види на картата по-долу:   За болестта антракс са ваксинирани 59 714 овце и 24 784 говеда, но при него се извършва ваксинация на животните, които попадат в обхвата на установените огнища за последните 30/50 години. При изпълнението на програмата са изследвани са 147 272 кръвни проби за болестта бруцелоза по говедата, овцете и козите. Всички резултати са отрицателни, като само 115 проби са били негодни. Направени са 129 768 диагностични изследвания на говеда и 2 390 на биволи за болестта туберкулоза по говедата. По отношение на клиничните обследвания за заразни заболявания (извън проверките по инфлуенца по птиците), до момента са извършени 5 854 такива. Тази година приключи и обследването за качество на млякото на 5 806 ферми с между 10 и 49 дойни крави, като всяка една от тях е посетена по няколко пъти. В същото време БАБХ пребори и огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците. Посочените данните са актуални към края на май 2017 години, като всички те са въведени във ВетИС.   Работата по обществените поръчки за доставка на ваксини и по-специално за син език и заразен нодуларен дерматит, стартира през ноември 2016 г. Поради обжалване и на двете процедури, те все още не са финализирани. С цел избягване на постоянните затруднения, през 2016 г. БАБХ предложи при изменението на ЗОП, доставката на ваксини и диагностикуми в случай на епизоотии или при висок риск от поява на такива заболявания, да става по ускорена процедура. Към момента закупуването на ваксини и диагностикуми, макар и с важност за националната сигурност, става по стандартния начин, като ежегодно се констатират еднотипни затруднения и забавяния. В повечето случаи финализирането на поръчките става във втората половина от годината, а превенцията на тези заболявания изисква ваксинация преди началото на лятото.   При планиране на профилактичните мероприятия, които се извършат срещу заразните болести, са взети под внимание епизоотичната обстановка в България и съседните страни, епизоотичния статус на животните в населените места, както и наличието на обекти с епизоотично значение и връзките им с други такива. При предвиждането е анализирана и епизоотологичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните заразни болести. Под внимание са взети и броя на животновъдните обекти, стадата и животни в населените места, въведените от собствениците на животновъдните обекти мерки за биосигурност и други. 


 • Eксперти от Министерство на земеделието, Национална агенция по храните и Научноизследователски център по земеделие на Република Грузия посетиха Българска агенция по безопасност на храните в изпълнение на дейност 2 от съвместен проект между България-САЩ-Грузия. Проектът е на тема „Изграждане и укрепв

    Експерти от Министерство на земеделието, Национална агенция по храните и Центъра за оценка на риска към Научноизследователски център по земеделие на Република Грузия посетоха Българска агенция по безопасност на храните. в изпълнение на дейност 2 „Представяне на опита на България при разработване и прилагане на политики и процедури за оценка на риска и управление на риска“ от съвместен проект между България-САЩ-Грузия.  Проектът е на тема „Изграждане и укрепване на капацитета на Националната агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“Работното посещение се състоя от в периода 29 май – 02 юни 2017 г. Целта на взаимното сътрудничество е експертно и техническо подпомагане на Агенцията по храните на Грузия за оценка на риска и управление на риска, прилагане на стандартите на ЕС и спазване на поетите ангажименти в рамките на Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Грузия. Посещението се проведе в рамките на 5 работни дни и беше структурирано в паралелни сесии по здравеопазване на животните и безопасност на храните. Организирано беше упражнение в реално време с посещение на млекопреработвателно предприятие и кланица в близост до София, както и посещение на Централната лаборатория по ветеринарносанитарна експертиза и екология към БАБХ за представяне на принципите за официален контрол в България. Откриващата среща беше на 29 май (понеделник), в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните, в приствието на заместник изпълнителния директор д-р Петя Петкова, д.в.м., заместник изпълнителния директор доц. Тодорка Янковска-Стефанова д.в.м. и експерти от дирекции „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражи“; „Контрол на храните“ и  "Контрол на ветеринарно-медицински продукти" на Българска агенция по безопасност на храните и представители на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на Земеделието, храните и горите на Република България.  В рамките на визитата се състоя и работно посещение на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, на която присъстваха проф. Бойко Ликов, директор, д-р Илиян Костов, зам. директор и представители на Центъра. Предмет на срещата беше споделяне на българския опит и процедури за оценка на риска по хранителната верига.   


 • Удавените животни край Варна са обезвредени в екарисаж - с румънска маркировка са

  Удавените и изхвърлени от морето край град Варна и к.к. Златни пясъци, дребни преживни животни, са прибрани и предадени за обезвреждане в Екарисажа в с.Тополи. И трите животни са били с идентификационна маркировка на едното ухо, която в кода си съдържа инициалите RO. При направената справка във Вет Ис се установи, че животните не са въвеждани в информационнната система на БАБХ, което потвърждава румънският им произход.