Функции


Съгласно Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните приет с Постановление на МС №35 от 14 февруари 2011 г., ДВ №15/18.02.2011 г.,Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) е специализиранаструктура към агенцията, която:

Извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и хранителни среди, окончателна диагностика и идентификация на вредители;

Проучва вредители чрез анализ и оценка на риска и изготвя становища за техния статус и рисковете за разпространението им;

Изготвя, поддържа и разпространява референтни материали за вредители;

Участва в разработването, валидирането и стандартизацията на международни диагностични протоколи за вредители;

Участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност и организира такива на национално ниво;

Методически ръководи, обучава и контролира дейността на диагностичните лаборатории по растително здраве в системата на агенцията;

Участва в разработването на методически указания, инструкции, мониторингови програми и информационни материали за карантинни вредители и обучава фитосанитарните инспектори;

Методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и обследвания; вземането и съхранението на проби с цел надеждна диагностика, локализиране и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;

Участва в национални и международни работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността й;

Методически ръководи и контролира дейността по лабораторните анализи на посевния и посадъчния материал за установяване на здравното му състояние;

Извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;

Участва в извършването на проверки в одобрените лаборатории по Закона за посевния и посадъчния материал за съответствието им с нормативно установените изисквания;

Изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторно-диагностичната дейност.