Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София


Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) е специализирана сткруктура със статут на Дирекция в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Създадена е през 1966 година за информационно обслужване на оранжерийното производство в страната, а от 1986 година с Решение на МС е оторизирана да контролира растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите.

Лабораторията има комлексен характер и контролира както продуктите, предназначени за земеделието – пестициди и торове, така и суровини и храни от растителен произход.

Основната й дейност е свързана с контрола на храни от неживотински произход за съдържание на замърсители.

В Лабораторията се извършват анализи за остатъчни количества от пестициди, съдържание на микотоксини и замърсители от околната среда, продукти за растителна защита, минерални и органични торове, местно производство и внос, за съотвествие с физико-химичните показатели, съгласно нормативните документи.

- Остатъци от пестициди в: зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им; житни (зърнени) и продукти от преработката им; чай, билки и подправки; вино.
- Съдържание на микотоксини в: ядки, сушени плодове и продукти от преработката им; житни (зърнени) и продукти от преработката им; печено кафе, разтворимо кафе, зелено кафе, какао и какаови продукти; Чай, билки и подправки, сокове, нектари и концентрати на плодова основа, пектин.
- Елементен анализ в: зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им; чай, билки и подправки; житни (зърнени) и продукти от преработката им; бира и вина; 
- Нитрати в: зеленчуци и плодове – пресни или замразени и и продукти от преработката им; преработени храни на зърнена основа и храни предназначени за кърмачета и малки деца;
- Физикохимични анализи на: неорганични еднокомпонентни торове; неорганични сложни торове; неорганични течни торове; 
- Активни бази на продукти за растителна защита за съответствие.

ЦЛХИК има изградена и функционираща Система за управление на качеството, като за всички свои дейности е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025

Със Заповед на Министъра на Земеделието и храните № РД 09-773/15.09.2011г., към ЦЛХИК са определени три Национални референтни лаборатории /НРЛ/

1. НРЛ за Еднокомпонентни методи за анализ на остатъци от пестициди;

2. НРЛ за анализ на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци, включително продукти с високо водно и киселинно съдържание.

3. НРЛ за анализ на микотоксини в храни от растителен произход

ЦЛХИК е разположена в модерен лабораторен комплекс. Оборудвана е с най-съвременна аналитична апаратура, в нея работят високо квалифицирани експерти, което й позволява да прилага европейските стандарти в своята дейност.

От 1990 г. Лабораторията непрекъснато е обновявала наличната конвенционална и аналитична лабораторна техника и към момента разполага със съвременна апаратура за извършваните анализи в обхвата на дейност – GC, GC/MS/MS, HPLC, AAS, ICP и други.

 Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)

Директор: Инж. Елка Темелчева 
адрес: София 1330, 
бул. „НиколаМушанов”120
Тел.: 02 8129877; факс: 02 8223376; e-mail: clctc@nsrz.government.bg