Хуманно отношение към селскостопанските животни


Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни(3.11.2014г.), която транспонира Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.

Наредбата се прилага за всички категории свине и определя минимални стандарти за тяхната защита, по отношение: 

• хранене;

•  помещения за отглеждане;

• жизнена среда;

• минимална възраст за отбиване на прасенца от четири седмици.

 

Свързани документи:

Стандартна оперативна процедура: “Процедура за попълване на годишните доклади, по Решение 2013/188ЕС, относно минималните изисквания за събиране на информация при проверки на животновъдни обекти за селскостопански животни и за извършените проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС, СОП –ЗХОЖ - 03, версия 01. (21.1.2015г.)

Заповед РД11-44/16.01.2015 год. за утвърждаване на горе споменатата стандартната оперативна процедура. (21.1.2015г.)

Инструкция за проверка на ефективността на официалния контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животните съгласно чл. 8, т. 3 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/20041 (3.11.2014г.)

Инструкция за попълване на годишните таблици, съгласно Решение 2006/778/ЕС, относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекциите на производствени обекти относно определени животни, отглеждани за селскостопански цели и таблицата за извършени проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС (3.11.2014г.)

Инструкция за планиране на проверките по хуманно отношение и защита на животните, на основание анализ на риска (3.11.2014г.)