Архив


 Образци на документи

Заповед № РД 11-1569/16.10.2015 г.

СОП за извършване на комплексна проверка на дейността на ОДБХ и оценка на ефективността на извършвания официален контрол, в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО)№ 882/2004;

Заповед № РД 11-1570/16.10.2015 г.;

Заповед № РД 11-1609/02.09.2016 г. заутвърждаване на СОП за извършване на проверка на ефективността на официалния контол осъществяван от БАБХ

СОП на ГД "Верификация на официалния контрол" за извършване на проверки по писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ.

Заповед № РД 11-2539/11.12.2018 и Стандартна оперативна процедура: „Процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от Българска агенция по безопасност на храните“, Код: СОП, Версия: 02

Процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от БАБХ- част А

Приложение №1, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животнитe, осъществяван от БАБХ

Приложение №2, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол на фуражи, осъществяван от БАБХ

Приложение №3, частБ към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол на храните, осъществяван от БАБХ

Приложение №4, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол на ветеринарномедицинските продукти, осъществяван от БАБХ

Приложение №5, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния контрол върху продуктите за растителна защита и торовете, осъществяван от БАБХ 

Приложение №6, част Б към СОП, версия 2 "Проверка на ефективността на официалния фитосанитарен контрол на растения, растителни продукти и други обекти, осъществяван от БАБХ

Приложение 8 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 9 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 10 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 11 към част Б от СОП ВОК-03

Заповед 11-1139/26.06.2015г.

Образец на декларация за липса на  конфликт на интереси и конфиденциалност на техническите експерти, версия 01, приложение 3

Образец на декларация за липса на конфликт на интереси на членовете на одитния екип версия 04, приложение 2

Образец на план за одит, версия 5, приложение 4

Образец на проект на доклад от одит, версия 5, приложение 5

Образец на план за действие, версия 4, приложение 6

Образец на доклад от одит, версия 6, приложение 7

Образец организация на одитния процес

Заповед № РД 11 – 354/04.05.06.2011г. за утвърждаване на образци на документи за одит

Образец на план за одит Версия 1

Образец на формуляр за несъответствие Версия 1

Образец на проект на доклад от одит Версия 1

Образец на план за действие Версия 1

Образец на доклад от извършен одити Версия 1

Образец на декларация за отсъствие на конфликт на интреси Версия 1

Заповед № РД 11-388/30.03.2012г. за отмяна на образец на формуляр за несъответствие

Заповед РД 11-512/11.04.2014г. за промяна на образци на формуляри

Образец на план за одит Версия 2

Образец на проект на доклад от одит Версия 2

Образец на доклад от одит Версия 2

Заповед РД № 11-225/09.02.2015 г.

Образец на декларация за липса на конфликт на интереси на членове на одитния екип и технически експерти, версия 03, приложение 3

Образец на план за одит, версия 04, приложение 4

Образец на проект на доклад от одит, версия 04, приложение 5

Образец на план за действие, версия 03, приложение 6

Образец на доклад от одит, версия 05, приложение 7

 

Годишна програма за вътрешни одити на БАБХ, съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2016 г.

 

Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2015 г.

 

 

 

Методика за оценка на риска, в която да се съдържат следните документи:

Заповед РД № 11-225/09.02.2015 г.

Методика за оценка на риска, версия 02, приложение 2

 Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от директива 2000/29/ЕК

 

 Петгодишна програма за вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК 2012-2014г.

 

  Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2011г.

 

 

Приложение № 2 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 3 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 4 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 5 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 6 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 7 на Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4 п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, одобрена със Заповед №РД 11-155/22.01.2018 г.