Архив


 Образци на документи

Заповед 11-1139/26.06.2015г.

Образец на декларация за липса на  конфликт на интереси и конфиденциалност на техническите експерти, версия 01, приложение 3

Образец на декларация за липса на конфликт на интереси на членовете на одитния екип версия 04, приложение 2

Образец на план за одит, версия 5, приложение 4

Образец на проект на доклад от одит, версия 5, приложение 5

Образец на план за действие, версия 4, приложение 6

Образец на доклад от одит, версия 6, приложение 7

Образец организация на одитния процес

Заповед № РД 11 – 354/04.05.06.2011г. за утвърждаване на образци на документи за одит

Образец на план за одит Версия 1

Образец на формуляр за несъответствие Версия 1

Образец на проект на доклад от одит Версия 1

Образец на план за действие Версия 1

Образец на доклад от извършен одити Версия 1

Образец на декларация за отсъствие на конфликт на интреси Версия 1

Заповед № РД 11-388/30.03.2012г. за отмяна на образец на формуляр за несъответствие

Заповед РД 11-512/11.04.2014г. за промяна на образци на формуляри

Образец на план за одит Версия 2

Образец на проект на доклад от одит Версия 2

Образец на доклад от одит Версия 2

Заповед РД № 11-225/09.02.2015 г.

Образец на декларация за липса на конфликт на интереси на членове на одитния екип и технически експерти, версия 03, приложение 3

Образец на план за одит, версия 04, приложение 4

Образец на проект на доклад от одит, версия 04, приложение 5

Образец на план за действие, версия 03, приложение 6

Образец на доклад от одит, версия 05, приложение 7

 

Годишна програма за вътрешни одити на БАБХ, съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2016 г.

 

Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2015 г.

 

 

 

Методика за оценка на риска, в която да се съдържат следните документи:

Заповед РД № 11-225/09.02.2015 г.

Методика за оценка на риска, версия 02, приложение 2

 Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от директива 2000/29/ЕК

 

 Петгодишна програма за вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК 2012-2014г.

 

  Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2011г.

 

 

Приложение № 2 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 3 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 4 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 5 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 6 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 7 на Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4 п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, одобрена със Заповед №РД 11-155/22.01.2018 г.