Актуално


О  Б Я В Л Е Н И Е

НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” № 15 А

ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОНСУЛТАНТИ

ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За извършване на дейностите по опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, земеделските стопани могат да ползват консултации и услуги в областта на растениевъдството и растителната защита, включително услуги на консултанти[1] по интегрирано управление на вредителите.

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители като специализирана растителнозащитна услуга се извършват от физически или юридически лица, които са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „в“ от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

За вписване в регистъра заинтересованите лица подават в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец.

Към уведомлението се прилагат заверени копия от:

1. диплома/и за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство" на консултанта/ите и договор с него/тях;

2. сертификат/и по чл. 83 от ЗЗР на консултанта/ите.

В 7-дневен срок от подаване на уведомлението, директорът на ОДБХ издава заповед за вписване в регистъра, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вписването в регистъра е безсрочно и за него такси не се дължат.

Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги, включително и консултантски услуги за интегрирано управление на вредители:

http://pest.bfsa.bg/public/r07/index.jsf

 

Образецът на Уведомление за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 (в) от Закона за защита на растенията може да изтеглите от ТУК[1] По смисъла на Закона за защита на растенията, "консултант" е лице, което е придобило съответните знания и предоставя съвети относно управлението на вредителите и безопасната употреба на продукти за растителна защита в рамките на професионалната си дейност или като търговска услуга.

 

БАБХ стартира електронна регистрация на пробите за мляко

ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене в периода от 01.06.2017 г. до 28.07.2017 г.

Резултати от извършване на засилени проверки в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „ол инклузив“ и др. в ОДБХ Варна, ОДБХ Бургас и ОДБХ Добрич, за периода от 02.06.2017г. до 31.07.2017г. вкл.

Заповед № РД 09-181 от 09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните и списък на храните, обект на хранително банкиране, Приложение към Заповед № РД 09-181 от 09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните

Работно посещение на експерти от БАБХ в Тбилиси, Грузия, в изпълнение на съвместен проект между България-САЩ-Грузия

Доклад за предприети мерки от Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с епизоотичната обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците в Европа през 2016 г. качен на 29.11.2016 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 07.11.2016 г. до 11.11.2016 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г.

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 17.10-21.10.2016 г.

Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 10.10-14.10.2016 г.

Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 03.10-07.10.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 03.10.2016 г. до 07.10.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 26.09-30.09.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 12.09-17.09.2016 г.

 Резултати от дейноста на дирекция "Европейска кординация, международно сътрудничество и проекти" за септември 2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 29.08.2016 г. до 02.09.2016 г.

 Резултати от дейноста на дирекция "Европейска кординация, международно сътрудничество и проекти" за периода юли- август 2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 22.08.2016 г. до 26.08.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 15.08.2016 г. до 19.08.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 15.08-19.08.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 08.08-12.08.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 08.08.2016 г. до 12.08.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 01.08-05.08.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.07.2016 г. до 29.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 18.07.2016 г. до 22.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 11.07.2016 г. до 15.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 04.07.2016 г. до 08.07.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 04.07-08.07.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 27.06.2016 г. до 01.07.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 20.06-24.06.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 20.06.2016 г. до 24.06.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 13.06-17.06.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 13.06.2016 г. до 17.06.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 06.06.2016 г. до 10.06.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 06.06.2016-10.06.2016 г. 

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 31.05.2016 г. до 03.06.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 30.05.2016-03.06.2016 г. 

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.05.2016 г. до 27.05.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 25.05.2016-27.05.2016 г. 

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.05.2016 г. до 27.05.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 16.05.2016 г. до 20.05.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 09.05.2016 г. до 13.05.2016 г.

 Доклад за изследвани проби от млечни продукти за наличие на немлечни мазнини

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 03.05.2016 г. до 05.05.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" за периода 25.04.2016-28.04.2016 г. 

 Извадка за дейността на дирекция “Контрол на храните ” за месец април 2016 г.,

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 25.04.2016 г. до 28.04.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" периода 18.04.2016-22.04.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 18.04.2016 г. до 22.04.2016 г.

 Резултати от дейността на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" периода 11.04.2016-15.04.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 11.04.2016 г. до 15.04.2016 г.

 Резултати от извършени проверки официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене за периода от 04.04.2016 г. до 08.04.2016 г.

 ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ