Начало За нас Структура Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти"

Дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти"


Дирекцията извършва експертна оценка на регистрационна документация на ветеринарномедицинските продукти (ВМП), заявени за издаване, подновяване и промяна на лицензи за употреба. Участва в разработването на нормативни актове, образци на документи и процедури, свързани с осъществяването на официалния контрол на ветеринарномедицински продукти.

Дирекцията участва в процедурите по издаване или промяна на лицензи за производство и търговия на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти.

Подава информация в базата данни на Европейската агенция по лекарствата за издадените лицензи за производство на ВМП и сертификати за Добра производствена практика.

Координира и контролира подаваната информация в системата за фармакологична бдителност и предоставя на Европейската агенция по лекарствата информация за предполагаеми сериозни неблагоприятни реакции при употребата на ВМП, наблюдавани на територията на страната.

Дирекцията прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ за отнемане на лицензи и за блокиране и изтегляне от пазара в случаите, предвидени в Закон за ветеринарномедицинската дейност.

 

ВИЗИЯ НА ДИРЕКЦИЯ „КВМП”:

Отговорна, безопасната и ефективна употреба на ветеринарномедицински продукти.

 

ЦЕЛ:

В работата си за постигането на тази визия, ДКВМП има за цел защита на общественото здраве, здравето на животните, околната среда и насърчаване на хуманно отношение към животните чрез осигуряване на безопасността, качеството и ефикасността на ветеринарномедицинските продукти.

 

СТРАТЕГИЯ:

По нататъшно оптимизиране на процеса по издаване на лицензи за употреба на ВМП, чрез въвеждане на  система за управление на рисковете;

Оптимизиране и разширяване на програмите за обучение на експертите от ДКВМП с цел повишаване квалификацията и компетентността им;

Засилване на диалога между контролните органи, притежателите на лицензи за употреба и  производителите на ВМП, търговците на ВМП и ветеринарните лекари за съвместно изработване на Ръководство за разумна и правилна употреба на ВМП;

Фокусиране върху решаване на важни, приоритетни задачи свързани с качеството, ефикасността и безопасността на ВМП и повишаване на ефективността на контрола върху производството, търговията и употребата на ВМП.

 

Директор: д-р Борис Борисов

Адрес: гр. София, община Столична, бул. "Шосе Банкя" № 7

Допълнителна информация ТУК