Дирекция "РЗК"


Методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита относно продуктите за растителна защита и торовете. Занимава се с администриране и координиране разрешаването на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба. Организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки съгласно Закона за защита на растенията. Съхранява досиетата на заявените за разрешаване и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита. Дейността  на дирекцията е свързана с администриране, координиране и контролиране извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел.

Дирекцията организира, ръководи и контролира провеждането на биологично изпитване за ефикасност и за остатъчни количества на продуктите за растителна защита в базите на БАБХ и в одобрените бази на физически и юридически лица съгласно принципите на Добрата експериментална практика. Звеното прави оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването. Изготвя и актуализира списъците на: активните вещества съгласно Закона за защита на растенията и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита и регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани организми, съобразно компетентността й.

Участва в Експертната комисия по регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и подпомага дейността й. Занимава се с ръководството и координацията на дейността на областните дирекции по безопасност на храните при осъществяване на контрола върху пускането на пазара, търговията и употребата на продуктите за растителна защита и торовете. Съхранява документацията и изготвя разрешенията за търговия с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани растителнозащитни услуги. Води регистри на издадените разрешения за търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани растителнозащитни услуги и на заявените за разрешаване продукти за растителна защита. Друга нейна задача е да ръководи контролната дейност върху употребата на продукти за растителна защита за спазване принципите на Добрата растителнозащитна практика и при интегрираното производство.

Дирекцията осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й. Ръководи, организира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните при планиране и осъществяване контрола при пускането на пазара на генетично модифицирани висши растения без техните семена и посадъчен материал.

Директор: Нели МанчеваПовече информация за работата на дирекцията може да намерите тук