Процедури


 Процедура за вземане на проби за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло” – СОП 3-12, Версия 02, утвърдена със Заповед № РД 11-352 от 09.03.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Процедура за взаимодействие при съмнение за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при преживни животни

Процедура за издаване на сертификат за произход и свободна продажба и сертификат за добра производствена практика“ – СОП ЗХОЖКФ – 12, Версия 02, утвърдена със Заповед № РД 11-1709/17.11.15 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Процедура за издаване на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети държави” – СОП – ЗХОЖКФ – 11, Ревизия: 03, утвърдена със Заповед № РД 11-1482/25.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ“