Начало Регистри Здравеопаване и хуманно отношение към животните

Здравеопаване и хуманно отношение към животните


Списък на одобрените места за почивка на животни (пунктове за почивка) на територията на България / List of approved control posts for live animals on the territory of Bulgaria

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД / Register of transporter authorisations for transport of animals during short journeys under article 165 of LVA

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД / Register of transporter authorizations for transport of animals during long journeys under article 165 of LVA

Регистър на издадените лицензи за превоз на кокошеви птици за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД 

Регистър на издадените лицензи за превоз на водоплаващи птици за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД

Регистър на издадените лицензи за превоз на кокошеви птици за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД 

Регистър на издадените лицензи за превоз на водоплаващи птици за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД

 

 Регистри на птицевъдни обекти:


Регистър на ферми за аквакултури

Регистър на пчелините в България

Списък на регистрираните производители на пчелни майки и рояци/отводки

Регистър на обектите за ЕПЖ

Регистър на обектите за ДПЖ

Регистър на обектите за свине

Регистър на приютите

Регистър на развъдниците за кучета

Регистър на пазари за живи животни

Регистър за космат и пернат дивеч


Регистър на обекти, управлявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Списък на национални референтни лаборатории съгласно Приложение ІІ, Глава 3 на Решение на Комисията 2009/712/ЕО

Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити

Регистър на Министерство на здравеопазването за одобрените биоциди

Регистър на фирмите и центровете, предоставящи обучение за защита и хуманно отношение към животните

Списък на лицата преминали обучение ХОЖ

Регистър на здравните заведения за животни, в съответствие с ветеринарното законодателство на Общността, съгласно Решение на комисията 2009/712ЕЕС от 18 септември 2009 г. за прилагане на Директива 2008/73/ЕО по отношение информационни интернет страници на страните членки.

Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях, съгласно чл. 33 от ЗВД

Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност