Начало Регистри Растителна защита

Растителна защита


 Информация към Европейската комисия

 Списък на фирми получили разрешение за извършване на дейностите търговия на едро с продукти за растителна защита, търговия на дребно с продукти за растителна защита в селскостопанска аптека, преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

 Списък на фирми с предмет на дейност "Преопаковане на продукти за растителна защита" и продукти за растителна защита,  за които имат разрешение за преопаковане

Регистър на лицата, които притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита.

https://pest.bfsa.bg/public/r01/index.jsf

https://pest.bfsa.bg/public/r02/index.jsf

Регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане.

Регистър на лицата, които извършва специализирани растителнозащитни услуги.

Регистър на лицата, които притежават сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията с право за използване на продукти на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

 

Списък с разрешените в Република България продукти за растителна защита, щадящи пчелите

 
 Списък на разрешените за паралелна търговия продукти за растителна защита

 Списък на активните вещества, забранени за предлагане на пазара и употреба в Европейския съюз и които са забранени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба на територията на Република България

 Продукти за растителна защита, забранени за употреба в България

 Означения за използваните в Република България формулации

 Регистър на адювантите в България
 

 Регистър на обеззаразените семена, търгувани на територията на Република България

Регистър на заявени за разрешаване продукти за растителна защита, съгласно чл.44, ал.3

Списък на висшите училища и институции в системата на професионалното образование и обучение, които имат одобрени от изпълнителния директор на БАБХ програми на тема "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"