Начало Пресцентър Новини Няма осъдително решение по отношение на БАБХ по жалба на Генка Шикерова

Няма осъдително решение по отношение на БАБХ по жалба на Генка Шикерова

23.10.2018

Административният съд София-град (АССГ) не се е произнесъл с осъдително решение по жалба на Генка Шикерова. Съдът издава определение с № 6353 от 11.10.2018 г. в закрито съдебно заседание във връзка с прекратено административно производство поради неподписано от страна на Генка Шикерова заявление за достъп до обществена информация, свързана с обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП). С посоченото определение АССГ е отменил решението, с което е било прекратено административното производство и е изпратил преписката на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за произнасяне по заявлението, въпреки че не е подписано от Генка Шикерова. Обжалваното решение за прекратяването на административното производство по искането за достъп до обществена информация е съобразено със съдебна практика на Върховния административен съд.

Българската агенция по безопасност на храните ще се съобрази със съдебното определение и ще продължи процедурата по заявлението за достъп до обществена информация съгласно изискванията на приложимия Закон за достъп до обществена информация.

В случаите на подадени заявления за достъп до обществена информация, които не са подписани от подателите им, не са постановявани откази, а са дадени указания и срок на подателите за отстраняване на нередовността. Макар в Закона за достъп до обществена информация да липсва задължение за подателя на искането да подпише същото, такова задължение е налице по  силата на чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

От 1 януари 2018 г. досега, Българската агенция по безопасност на храните е предоставила пълен или частичен достъп по повече от 50 броя заявления, подадени от физически и юридически лица, които са били подписани, независимо дали са подадени по електронен път или на хартиен носител.

Българската агенция по безопасност на храните категорично възразява срещу твърденията на г-жа Шикерова, че изборът на изпълнител на обезвреждането на страничните животински продукти се крие от Агенцията, защото те са възложени публично и прозрачно, по реда и при условията на Закона за обществените поръчки. Процедурите са обявени публично както в регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки, така  и на интернет страницата на БАБХ.

Във връзка със запитванията на г-жа Генка Шикерова с цел да осигури необходимия диалог с медиите при предоставяне на информация, на 5 август тази година БАБХ изпрати писмо към NOVA кога в програмата ѝ е предвиден репортаж по темата с обезвреждането на страничните животински продукти. От телевизията официално отговориха, че органите на управление на „Нова Броудкастинг Груп“ АД не са одобрявали за включване в програмата на телевизионните канали на дружеството репортаж във връзка със събирането и унищожаването на СЖП.