Начало Пресцентър Новини БАБХ отговаря на откритото писмо на СНЦ „ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ БУРГАС”, свързано с разрешаване на продукти за растителна защита от групата на неоникотиноидите

БАБХ отговаря на откритото писмо на СНЦ „ПЧЕЛАРСКО СДРУЖЕНИЕ БУРГАС”, свързано с разрешаване на продукти за растителна защита от групата на неоникотиноидите

03.04.2018

 

По повод отвореното писмо на д-р Пламен Димитров, председател на СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас”, за „пускането на пазара на продукт за растителна защита, тип инсектицид с активно вещество клотианидин, представляващо неоникотиноид” изпълнителният директор на Българската агенция по безопасността на храните д-р Дамян Илиев представя съответния отговор. Освен до Пламен Димитров този отговор е адресиран още до Министерския съвет, до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, до д-р Златка Възелова, директор на дирекция „Животновъдство“ в МЗХГ, до евродепутата Момчил Неков, до Чеслав Адам Сиекиерски, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, които са адресати на Отвореното писмо на пчеларите.

Уважаеми господин Димитров, уважаеми дами и господа,

Българската агенция по безопасността на храните (БАБХ) изразява категорично несъгласие с твърденията в писмото на СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас” от 13.03.2018 г. относно дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (СПРЗ). Изложените в писмото твърдения са неоснователни, не отговарят на истината и целят уронване престижа на институцията.

Съветът по продуктите за растителна защита е постоянно действащ консултативен орган към изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и работи при пълно спазване на Правилника за организацията и дейността му. Съставът на СПРЗ се определя със заповед на министъра на земеделието и храните и негови членове са представители на няколко държавни ведомства и научни институти. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита председател на СПРЗ е ресорният заместник изпълнителен директор на БАБХ. Съветът по продуктите за растителна защита е колективен орган и като такъв взема решения и прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ. Съгласно Закона за защита на растенията, членовете на СПРЗ подписват декларация за конфиденциалност, с която се задължават да не разпространяват представената им при разрешаване на продуктите за растителна защита информация и да не я използват в своя полза или в полза на трети лица.

Не съществува законово основание и нормативно изискване БАБХ да публикува информация за дейността на СПРЗ и Протоколите от проведени заседания. Със съгласието на членовете на СПРЗ на интернет страницата на БАБХ се оповестява кратка информация (т.н кратък протокол) за взетите решения по точките от дневния ред на заседанието, което става в тридневен срок от неговото провеждане, за да бъде своевременно информирана обществеността за тях.

Използвам случая да Ви уведомя, че за ограничена и контролирана употреба по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 през 2018 г. в България бяха заявени за разрешаване два продукта за третиране на семена при слънчоглед и царевица, съдържащи активни вещества от групата на неоникотиноидите: ПОНЧО 600 ФС, съдържащ активното вещество клотианидин, и КРАЙЦЕР 350 ФС, съдържащ активното вещество тиаметоксам.

На проведено на 12.03.2018 г. заседание на Съвета по продуктите за растителна защита беше взето решение да се откаже разрешаването за ограничена и контролирана употреба на горепосочените продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 458/2013. Решението на СПРЗ е взето на дата, предхождаща изпращането на Вашето писмо.

Със Заповед № РД 11-538/20.03.2018 и Заповед № РД 11-539/20.03.2018 е постановен отказ за продуктите за растителна защита ПОНЧО 600 ФС (клотианидин) и КРАЙЦЕР 350 ФС (тиаметоксам), като заповедите са съобщени на всички заинтересовани лица чрез публикуването им на интернет страницата на БАБХ на 21.03.2018 г.

В случай, че изразявате несъгласие с постановените откази за разрешаване на продуктите за растителна защита ПОНЧО 600 ФС (клотианидин) и КРАЙЦЕР 350 ФС (тиаметоксам) или не приемате мотивите за отказа, имате право в 14-дневен срок от съобщаването на заповедите да ги обжалвате пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В заключение, искам да Ви уверя, че Българската агенция по безопасност на храните и членовете на Съвета по продуктите за растителна защита се отнасят изключително отговорно към вземането на решения при разрешаването на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

 С уважение,

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ