Начало Официален контрол Здравеопазване на животните ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК


Можете да изтеглите документа от ТУК.

 

І. На основание писмо с изх. № 637-КХ/01.02.2012 г., касаещо осъществяването на официален контрол в детски мл. кухни, детски кухни, хранителни блокове към детски заведения, с честота съгласно утвърдена “Инструкция относно прилагане на многогодишен план за контрол на суровини и храни, добавки в храните и материали в контакт с храните”, за периода от 01.09.2014 г. до 30.09.2014 г. са предприети следните действия по компетентност:

Извършени са 697 бр. проверки в детски мл.кухни, детски кухни, хранителни блокове към детски заведения.

Издадени са 38 бр. Предписания, няма издадени Актове за установяване на административно нарушение.

Няма обекти с временно или постоянно преустановяване на част или цялата дейност.

Няма храни, които са възбранени и насочени за унищожаване.    

Най-често констатираните несъответствия са несъответствия по сградов фонд и оборудване и необходимостта от актуализация на Системата за управление безопасността на храните.

 

II. Проверки официален контрол съгласно Заповед № РД 11-1554/24.09.2014г. относно неправилно прилагане на изискванията на Наредба №9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.) за предлагане на закуски на територията в детски млечни кухни, детски кухни, хранителни блокове към детски учебни заведения  (24.09.2014 – 24.10.2014г.):

1. Брой проверки – 1463 бр.

2. Издадени предписания – 94 бр.

3. Издадени АУАН – 11 бр.

4. Обекти с временно или постоянно преустановяване на част или цялата дейност – 2 бр.

5. Възбранени и насочени за унищожаване продукти – 47 кг хр. продукти от жив. произход и 24бр. бутилиран оцет;

6. Най-често констатирани несъответствия - несъответствия по сградов фонд и оборудване, нарушение на асортимента, неправилно водене на СУБХ.

 

III. Един от основните приоритети в дейността на дирекция “Контрол на храните” при Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните е здравословното и безопасно хранене на децата, като в учебните и  детски заведения, така и по време на т.нар. “изнесени мероприятия” – екскурзии, летни и зимни лагери, “зелени” училища, спортни и скаутски лагери и др.

Във връзка с някои инциденти с деца през пролетта на 2014 г., при които първоначално имаше съмнения за наличие на хр.инцидент, Изпълнителният директор на БАБХ разпореди извършването на проверки в заведенията за обществено хранене, в които предстои да се  изхранват деца по време на провеждането на “изнесени мероприятия”. За да е възможно осъществяването на този контрол, се изпратиха писма до Министерство на образованието и до областните администрации в страната, с които бе поискано тяхното съдействие. В момента от Регионални инспекторати по образованието и от общ. администрации се получава регулярно информация относно планираните мероприятия, по време на които децата ще се хранят извън столовете в училища или детски заведения.

 

Проверки официален контрол съгласно Заповед № РД 11-782/19.06.2011г. – 2012 г., за периода 01.09.2014 г. – 24.10.2014 г. относно здравословното и безопасно хранене на децата  в учебните и детски заведения и по време на т.нар. “изнесени мероприятия” – екскурзии, летни и зимни лагери, “зелени” училища, спортни,  скаутски лагери и др.

 

ОБЩО ЗА СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Общ брой проверки на обекти: 21 бр.

Общ брой издадени предписания: 1бр.

Общ брой издадени АУАН: няма.

ОБЩО ЗА ОКТОМВРИ /ДО 24.10./ 2014 г.

Общ брой проверки на обекти: 10 бр.

Общ брой издадени предписания: 1 бр.

Общ брой издадени АУАН: няма