• БАБХ, КЗП и ФПБ подписаха на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност

    Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев, председателят н Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов и mпредседателя на  Федерацията на потребителите в България (ФПБ) проф. дмн Йовчо Топалов, чл. кор. на БАН  подписаха на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност. След полагането на подписите се състоя и пресконференция на тема: "Да спрем фалшивата информация към българските потребители”. Целта на документа е сътрудничество и взаимопомощ между държавните институции и Федерацията на потребителите в България, които се ангажират да работят за по-всеобхватната и ефективна защита на потребителските права на гражданите. Основен акцент на съвместната инициатива е по-добрият надзор на пазара с храни, безопасността и качеството на предоставяните обществени услуги. Чрез сътрудничеството ще се работи за минимизиране на негативното влияние върху потребителите от публичното оповестяване на непроверена информация за опасни и некачествени храни на пазара. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, подчерта, че с този меморандум може би ще се промени информационната среда, потребителите биха могли да знаят истински факти. „Ние като институция понякога изпадаме в ситуации да коментираме или да легализираме хора, които нямат компетенции и възможности да дават информация, което довежда до паника на потребителите“, добави още той.  


 • БАБХ констатира първичнo огнища на заболяването Инфлуенца по птиците в с. Стефаново, област Добрич

    Българската агенция по безопасност на храните констатира първично огнище на заболяването Инфлуенца по птиците (грип) в промишлен животновъден обект за отглеждане на патици, намиращ се в с. Стефаново, община Добрич, област Добрич. Заболяването е потвърдено с лабораторно.   С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ приложи всички мерки в съответствие с действащото законодателство. Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички 11 000 засегнати и контактни птици, отглеждани в засегнатото стопанство, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определена е 3 километрова предпазна зона и 10 километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи отглежданите в останалите селища на територията на област Добрич. Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици. БАБХ напомня че фуражите следва да се съхраняват в закрити помещения, както и суровините за фуражи – така се избягва възможността диви пернати да заразят фуража, а от там и питомните да бъдат заразени със вируса.   На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.  


 • БАБХ извърши 11 066 проверки по официален контрол за изминалия месец

    Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните през месец септември  извършиха 11 066 проверки по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 113 акта и са издадени 774 Преписания.    В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене 572,21 кг. червени и бели меса, субпродукти, месни и млечни продукти, месни заготовки, които са били без идентификационна маркировка, етикет от производител, неправилно температурно съхранение и изтекъл срок на годност. Инспекторите са унищожили и 134,82 кг. риба за неправилно съхранение, изтекъл срок на годност и неясен произход, 45,77 кг. храни от неживотински произход (сухи пакетирани храни, ориз, хляб и хлебни изделия,) - изтекъл срок на годност, неспазване на хигиенните изисквания, 84 яйца с неизвестен произход и 40 безалкохолни напитки за без етикет на български език. В този тип обекти от реализация са спрени 11 кг. замразен яйчен меланж, 17,17 кг. млечни продукти без документи за произход и неправилно етикетиране, 30, 10 кг. пилешки шиш – съмнение за хранителен инцидент, 31,40 кг. хималайска сол, 575,32 кг. бисквити за несъответствие в етикетирането, 24 тестени закуски, произведени в нерегистриран по ЗХ обект и  24 плодови напитки с несъответствия в етикета. От предприятия и складове за търговия на едро са унищожени 14 839,70 кг. храни от животински и неживотински произход.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 4 , от които 2  на територията на гр. Русе,  1  на  територията на гр. София, и 1 на територията на гр. Враца.  Причините за издаване на Заповеди за спиране дейността на обектите са относно лошо хигиенно състояние и неизпълнение на връчени предписания.      През месеца се извършва тематична проверка на територията на цялата страна за предлагането на бисквити, с подвеждащи обозначения и наименования. Дали се спазват изискванията за предоставянето на информация за храните на потребителите - „четливост“ на задължителната информация, данните да са посочени на български език, както и наличие на обозначения и наименования,  с които се внушават ефекти и свойства на храната, каквито тя не притежава. Досега са проверени 758 обекта – супермаркети и хранителни магазини, складове на едро и дребно, производствени обекта. Установени са някои нарушения за непълна и информация на етикетите. На нарушителите са издадени предписания за отстраняването им. Не са открити опасни за здравето бисквити на българския пазар.    


 • За изминалата седмица БАБХ извърши 2119 проверки в цялата страна

  За последната седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2119 проверки в обекти търговската мрежа и заведения за обществено хранене, от които 2051 по текущ  официален контрол и 68 по сигнали и жалби на граждани.   Вследствие на инспекциите са издадени 224 Предписания и са съставени  21 Акта за установяване на административно нарушение. 1 обект е с временно преустановена дейност.   Спрени от реализация са 245,32 кг. бисквити, 31,40 кг. хималайска сол и 23 плодови напитки за несъответствия в етикета съгласно Наредба 9. Възбранени и насочени за унищожаване са 40,45 кг. месни заготовки с изтекъл срок на годност, 328,11 кг. говеждо месо, субпродукти и месни заготовки, които са били с неизвестен произход, без идентификационна маркировка и изтекъл срок на годност, 34,82 кг.  риба за неправилно съхранение и изтекъл срок на годност и 53 яйца за без маркировка.   Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на чл.12 от ЗХ, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.    Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 492 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 10  предписания и 1 Акт.  


 • Констатирано е огнище на заболяването антракс в село Трапище, община Лозница, област Разград

  Областна дирекция по безопасност на храните, град Разград констатира първично огнище на заболяването антракс в село Трапище, община Лозница, област Разград.     Установена е смъртта на 7 овце в животновъден обект в селото, взетите проби за лабораторни изследвания показвт наличие на антракс. ОДБХ Разград и Регионална здравна инспекция – Разград съвместно обследват случая.    Започна незабавна ваксинация на всички възприемчиви животни в населеното място. Вече е ваксинирано цялото стадо от 600 овце в засегнатия животновъден обект. В селото има общо около 1700 животни, 400 едри преживни животни,  близо 1200 дребни преживни животни и 20 еднокопитни. Забранява се клането и придвижването към и от територията на заразеното населено място на възприемчивите животни до изтичането 14 дневния имунизационен период.   Предстои механично почистване и дезинфекция на сградите, помещенията, в които се отглеждат животни и оборудването, включително и превозните средства влизащи и напускащи обекта по начин, гарантиращ унищожаване на причинителя на болестта.    До този момент животните в с. Трапище не са подлежали на ваксинация, защото в района не е констатирано огнище на антракс в последните 50 години.