• ЕС одобри ревизираните мерки във връзка с Чумата по дребните преживни животни

  Променя се контролът, без да се отменя надзорът и се въвеждат облекчения за стопаните   Ревизираните мерки и продължаващият надзор за контрол на заболяването Чума по дребните преживни животни, които не включват рестрикции за движение на животни и продукти от тях в областите Ямбол, Бургас и Хасково, бяха приети от страните членки на Европейския съюз (ЕС). Българската агенция по безопасност на храните съвместно с Европейската комисия (ЕК) представиха бъдещата стратегия и цели на страната за контрол на заболяването на заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните на 16 януари 2019 г. в Брюксел. На 09 януари 2019 г. със Заповед на изпълнителния директор, БАБХ ревизира по-строгия надзор и мерки в областите Ямбол, Бургас и Хасково, след като в края на декември 2018 г. изтече срокът за прилагане на разширените мерки за контрол на болестта, наложени на страната ни с Решение на ЕК. Клиничните прегледи и лабораторни изследвания ще продължат да се извършват в региона от официалните ветеринарни лекари, което е в изпълнение на Програмата за контрол на трансграничните заболявания. Програмата се изпълнява от март 2017 г. в страната и в рамките на нейното изпълнение заболяването бе открито. Със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ се ревизира контролът, без да се отменя надзора и мерките във връзка със заболяването Чума по дребните преживни животни. С нея се въвеждат облекчения за стопаните и се задължават официалните ветеринарните лекари с извършване на допълнителни клинични прегледи и издаване на ветеринарномедицински свидетелства при движение на дребни преживни животни. Стратегията на БАБХ е да постигне общата цел за фермерите и българските ветеринарни власти – да се докаже и потвърди, че заболяването е овладяно за територията на страната ни, както и да се възстановят търговските взаимоотношения и партньорства с други страни, да се върне доверието към българския стопанин и да се даде гаранция за здравния статус на животните и безопасността на продукцията им. БАБХ разчита на пълното съдействие от страна на собствениците на животновъдните обекти за дребни преживни животни за спазването на действащите мерки за превенция и контрол на болестта, с оглед възстановяване статута на страната, свободна от Чума по дребните преживни животни.


 • БАБХ проверява случай на стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София

  Очакват се резултати от взетите от храната проби   Днес, 17 януари 2019 г., след подадени сигнали на горещия телефон на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) от родители за получено стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София (72 ОУ „Христо Ботев” и 151 СОУ – Национално средно общообразователно училище – София), Областна дирекция по безопасност на храните – София-град (ОДБХ-София-град) към БАБХ веднага извърши проверка в помещенията, в които се хранят учениците (т.нар. столове) на двете учебни заведения и кетъринга, приготвил храната на 16 януари 2019 г. При проверките не са установени несъответствия на действащото законодателство в областта на храните. Проби от храната (менюто от 16 януари 2019 г.) вече са предоставени на акредитирана лаборатория за микробиологично изпитване. Връчено е предписание за изследване на персонала, зает с приготвяне и разливане на храната. БАБХ продължава действията си по компетентност свързани с изясняване на причината за възникналото неразположение при децата.


 • БАБХ организира среща на ветеринарните служби на България, Турция и Гърция

  БАБХ организира среща между ветеринарните служби на България, Турция и Гърция по повод актуалното състояние и развитието на трансграничните болести по животните, заплаха за региона. Тя ще се проведе на 17 януари 2019 г. в София. Във формата ще участват представители от Европейската комисия за борба с шапа (EuFMD) към Световната организация по прехрана и земеделие на ООН (FAO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и ЕК. В рамките на срещата ще бъде осъдена в детайли стратегията за справяне със заболяванията като шап, шарка по овцете и козите, заразен нодуларен дерматит, чума по дребните преживни животни и др., които застрашават страните в региона и носят силни негативи за животновъдството и икономиката им.


 • Извършени проверки от дирекция „Контрол на храните“ през месец декември 2018 г.

  В цялата страна са извършени 10 528 проверки, съставени са 86 акта През месец декември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:   Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 528 бр.  Издадени предписания – 376 бр.  Съставени актове за установяване на административни нарушения – 86 бр.  Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.  Изтеглени и насочени за унищожаване 2 836 кг храни, 45 600 бр. яйца и 117 л. мляко и безалкохолни напитки. Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на България са: Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.  Изготвени становища: Към институции и ведомства –  28 бр. Към фирми и граждани – 9 бр. Обработени сигнали и жалби: Към институции и ведомства – 14 бр. Към фирми и граждани – 14 бр.


 • Съвети към потребителите за предпазване от Трихинелоза

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информира, че през 2018 г. до сега, са констатирани 139 положителни за Трихинелоза проби от диви свине. Най-много са положителните проби от областите Благоевград – 28, София – 21, Сливен – 18. Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на случаите със заразени  животни, за сравнение през 2017 г. положителните проби са 112. БАБХ напомня, че Трихинелозата (Trichinellosis) е тежко протичащо, понякога смъртоносно паразитно заболяване по животните и хората. За България, както и за много други страни по света, тя е значим здравен, ветеринарномедицински и стопански проблем. Трихинелозата като опасно заболяване за хората и дивата свиня, е основен източник на заразата. Съветваме ловците да бъдат отговорни към своето здраве, към здравето на семействата си и на всички, на които предлагат продукти от дивечово месо. По тази причина изпитването за нея е задължителен елемент при опазване здравето на ловците и техните близки, с които споделят добитото месо от отстреляните свине. Повече от неразумно и рисковано е, когато месото на отстреляно диво прасе се консумира преди излизане на отрицателен лабораторен резултат за инфекция със заболяване (Трихинелоза или Африканска чума по свинете). Поради тази причина се обръщаме отново към ловците в цялата страна и особено ръководителите на ловните дружинки да не подценяват опасността от Трихинелоза. По закон те са лицата, отговорни да предоставят проба за анализ от всяко отстреляно прасе в акредитирана лаборатория. Използването на неакредитирани методи е рисково и не винаги гарантира надеждност. В процедурата по изпращането на проби от ловци няма промяна от предходни години. Разликата е в това, че през 2018 г. се унифицира начина за комлектоване на пробите – целта бе ловците да не се натоварват с изпращане на допълнителна проба и за Африканска чума по свинете (АЧС). Пробата следва да се изпраща до лабораториите за изпитване за Трихинелоза в страната. В този процес ветеринарните лекари нямат участие – изследването е задължение на самите ловци. Пробата може да се достави както по куриер, така и до лабораторията персонално. Именно заради унифицираното комплектоване на пробата, тази година се въведе драстично намаление на цената за изследването за Трихинелоза в лабораториите на БАБХ с оглед засилване надзора и върху АЧС и финансово облекчение за ловците. Вече е възможно да се направи и проверка на резултатите на сайта на БАБХ по номера на стикера на пробата. Мерките, които следва да се спазват при отстрел, методите за унищожаване на отпадни от лова продукти и предоставянето на проби за лабораторен контрол, както за Трихинелоза, така и за АЧС, не са административни мерки, а са здравни хигиенни норми и се прилагат във всички страни на Европейския съюз. Това са минимални мерки срещу разпространение на заболявания в природата, опазване здравето на хората и популацията на дивата фауна, в случая тази на дивата свиня. Хората трябва да знаят, че дори и в домашни условия прасетата могат да бъдат заразени с Трихинелоза. БАБХ съветва всеки, който коли животно за лична консумация също да носи проба за анализ преди да го предлага за консумация на семейството си. Потребителите могат да бъдат спокойни, че месото, пуснато за реализация в търговската мрежа на територията на страната, задължително е преминало ветеринарномедицински контрол в кланицата, в която животните са заклани, било то с произход България или с произход друга страна членка. Върху трупното месо задължително се поставя здравна маркировка с форма на овал, която съдържа регистрационния номер на месодобивното предприятие, а ако е опаковано този знак се поставя на етикета, което е гаранция, че месото е изследвано и е напълно безопасно за консумация. Пазаруването от нерегламентирани производители и търговци, включително и онлайн, е много рисково. Месото, месните продукти, млякото и млечните продукти, яйцата вероятно няма да са минали ветеринарен контрол, което от своя страна е предпоставка за сериозен риск за здравето на потребителите. С цел потребителите да се предпазят и за да се осигури възможност за своевременна и адекватна реакция в случай на нерегламентирана търговия, Българската агенция по безопасност на храните изпълнява официален контрол на обектите за производство и дистрибуция на храни. БАБХ приема сигнали от потребителите за нарушения, които могат да бъдат подавани в Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна, на горещия телефон 0700 122 99 и онлайн на сайта на БАБХ. Всичко за заболяването може да намерите тук: https://bit.ly/2FpiXJz